ผลงานศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2017

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

2

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2017

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2017

Publish Year International Journal 1
2017 exP. Kansomjet, inดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุขุมาลย์ เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, exP. Kaewsuwan, exP. Junhaeng, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exM.T. Iv?n, "Response of Physiological Characteristics, Seed Yield and Seed Quality of Quinoa under Difference of Nitrogen Fertilizer Management", American Journal of Plant Physiology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 20-27
Publish Year National Journal 1
2017 exปิยวรรณ ชะนะ, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, "ผลของ 1-Methylcyclopropene และอุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของพลับพันธุ์ฟูยู", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3 , กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 169-172

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 7
2017 exปิยวรรณ ชะนะ, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, "ผลของ 1-Methylcyclopropene และอุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของพลับพันธุ์ฟูยู", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกียวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 inนายสกล ฉายศรี, ex นายชัยรัตน์ คำหา, exทัศนีย์ จันภูถิ่น, exรัชชานนท์ ผงทอง , exทัศนีย์ ไตรยนาม, exอำพล เหล่ามาลา, exวีระพงษ์ เหล่าลาภะ, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, "การทดสอบผลผลิตมันสำปะหลัง พันธุ์เคยู-สกลนคร ในสภาพพื้นที่แปลงเกษตรกร", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11 “Agricultural Innovation for Competitiveness in the 4.0 Economy” , 3 - 4 สิงหาคม 2017, 10/1 ถนน สุขุมวิท 20 แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "การเคลือบเมล็ดที่มีต่อคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่าง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจียพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11, 3 - 4 สิงหาคม 2017, โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางสาวนวะรัตน์ พิลาภ, "ผลของจิบเบอเรลลิกแอซิคและเบนซิลอะดินีนที่มีต่อการพัฒนาของเมล็ดและผลองุ่นพันธ์มารูซีดเลส", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ ๑๖: The 16th National Horticultural Congress ? 2017, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017, เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางสาวนวะรัตน์ พิลาภ, "การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของดอกและการผสมเกสรขององุ่นบางพันธุ์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ ๑๖: The 16th National Horticultural Congress ? 2017, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017, เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inนายโรจนพงศ์ ไชยสิทธิ์, inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "ผลของการเคลือบเมล็ดพันธ์ุด้วยไคโตซานและน้ามันสบู่ดา ต่อความงอก และความแข็งแรงของข้าวโพดไร่พันธ์ุลูกผสมเดี่ยว KSX 5402", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38, 25 - 27 กรกฎาคม 2017, ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ประเทศไทย
2017 inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "การขยายพันธุ์พลับโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017, เมือง พิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=13&BudgetYear=2017]