ผลงานศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2016

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

2

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2016

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2016

Publish Year International Journal 1
2016 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, "Effect of gibberellic acid and forchlorfenuron (N-(2-chloro-4-pyridyl)-N'-phenylurea) on growth and quality of 'Marroo Seedless' grape", Acta Horticulturae, ปีที่ 1115, มกราคม 2016, หน้า 225-230
Publish Year National Journal 5
2016 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนนทกร พรธนะวัฒน์, exณัฐพงค์ จันจุฬา, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, exมาริษา สุขปานแก้ว, "การเพาะเมล็ดมัลเบอร์รี่ในสภาพปลอดเชื้อ", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 265-272
2016 inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, "ผลของการใช้แคลเซียมร่วมกับโบรอนที่มีต่อความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบ และปริมาณผลผลิตในพลับพันธุ์ซิชูและพันธุ์ฟูยู", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ Suppl. (1), พฤศจิกายน 2016, หน้า 1-9
2016 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอดิศักดิ์ จิราสุคนธ์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, "ผลของการเคลือบผิวด้วยไคโตซานต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของพลับพันธุ์ซิชู", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 181-184
2016 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางสาวนวะรัตน์ พิลาภ, "การผลิตองุ่นพันธุ์ Perlette ภายใต้หลังคาพลาสติกที่ขนาดความหนาต่างกัน", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ Suppl.(I), ธันวาคม 2016, หน้า 43-48
2016 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยไคโตซานและแบคทีเรีย KPS46 ที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตฝักสดของข้าวโพดหวาน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 525-528

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2016 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนางวีระศรี เมฆตรง, "THE EFFECTS OF TANNIN COATING SOLUTION EXTRACTED FROM ASTRINGENT PERSIMMON ON PAPER PROPERTIES", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 42), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, "Effect of gibberellic acid and forchlorfenuron (N-(2-chloro-4-pyridyl)-N'-phenylurea) on growth and quality of 'Marroo Seedless' grape", Acta Horticulturae, 1 มกราคม 2016
Publish Year National Conference 8
2016 inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวีระยุทธ แสนยากุล, "ผลของสารเคมีบางชนิดที่มีต่อการแตกตาของพลับพันธุ์ฟูยูที่ปลูกในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, inนางวีระศรี เมฆตรง, "การสกัดกรดอินทรีย์จากบ๊วยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร", การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 2-FENETT'2016, 19 เมษายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอดิศักดิ์ จิราสุคนธ์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, "ผลของการเคลือบผิวด้วยไคโตซานต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของพลับพันธุ์ซิชู", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 14, 2 - 3 มิถุนายน 2016, จังหวัดเชียงราย อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยไคโตซานและแบคทีเรีย KPS46 ที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตฝักสดของข้าวโพดหวาน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 กรกฎาคม - 29 กันยายน 2016, โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางสาวนวะรัตน์ พิลาภ, "การผลิตองุ่นพันธุ์ Perlette ภายใต้หลังคาพลาสติกที่ขนาดความหนาต่างกัน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2016 inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, "ผลของการใช้แคลเซียมร่วมกับโบรอนที่มีต่อความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบและปริมาณผลผลิตในพลับพันธุ์ซิชูและพันธุ์ฟูยู", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 15 , 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, สงขลา ประเทศไทย
2016 inนายชัยรัตน์ คำหา, inนายรัชชานนท์ ผงทอง, inนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, inนางสาวทัศนีย์ ไตรยนาม, inนายสกล ฉายศรี, exอำพล เหล่ามาลา, exวีระพงษ์ เหล่าลาภะ, "มันสำปะหลัง “พันธุ์เคยู - สกลนคร”", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2016 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายประภาส ช่างเหล็ก, exสรกฤช เฟื่องศรี, exสาคร เพ่งเล็งดี, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, "มันสำปะหลัง “พันธุ์เคยู – โคราช” แป้งสูง ผลผลิตดี ทนต่อสภาวะหัวเน่า", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=13&BudgetYear=2016]