Conference

Article
ผลของการใช้แคลเซียมร่วมกับโบรอนที่มีต่อความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบและปริมาณผลผลิตในพลับพันธุ์ซิชูและพันธุ์ฟูยู
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 15
Class
ชาติ
Date
9 - 12 พฤศจิกายน 2016
Location
สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การจัดการธาตุอาหารพืชสำหรับพลับพันธุ์ซิชู (Diospyros kaki L., cv Xichu)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการยืดอายุการวางจำหน่ายพลับพันธุ์ฟูยู โดยการใช้แคลเซียมโบรอนร่วมกับการใช้ GA3 แหล่งทุน :มูลนิธิโครงการหลวง,11 ก.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017