Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2549
  • ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  Drying Beads?fermented bamboo powdergrowing mediagrowthpatummavase lifeการทำนายการยืดอายุการยืดอายุการเก็บรักษาการรม 1-MCPการวดัสีการวัดสี การสูญเสียน้ำหนักความแน่นเนื้อคุณภาพผลคุณภาพผลผลิตคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวแคลเซียมแคลเซียมคลอไรด์ไคโตซานจิบเบอเรลลิคแอซิดดอกเยอบีร่าต้นทุนเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวน้าหนักผลบรรจุภัณฑ์แบบสอบถามใบมะกรูดแห้งปริมาณของแข็งที่ละลายได้ผลหม่อนพันธุ์กำแพงแสน 42ผลิตภัณฑ์แปรรูปผู้ประกอบการพริกแห้งพลับพลับ การเจริญเติบโตของผล การชะลอการสุกมะเขือเทศมัลเบอร์รี่เมทิลไซโคลโพรพีนราคาผลผลิตฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสรฤทธิ์ตา้นอนุมูลอิสระวัสดุห่อผลวัสดุห่อผล สีผิวเปลือกผล คุณภาพผลสภาพเครียดจากการขาดน้ำสับปะรดสีเปลือก คุณภาพผล ราคาผลผลิตสีผิวเปลือกผลแสงยูวีหมอ่นหม่อนผลสดอัตราการคืนรูปอาการสะท้านหนาวอายุการเก็บรักษาอายุการปักแจกันแอนโทไซยานิน

  Interest

  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)