ผลงานศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2009

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

49

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

5

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year National Journal 5
2009 inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exสุธนา เกตุมาโร, "การเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในไผ่ฟิลิปปินส์พันธุ์ Friendmanii และพันธุ์ Bangkok Beauty โดยใช้รังสีแกมมา", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 327-338
2009 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, inนายรักเกียรติ ชอบเกื้อ, "อิทธิพลของสาร GA3 และระยะเวลาการพ่นที่มีต่อคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Marroo Seedless", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2009, หน้า 460-463
2009 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, inนายรักเกียรติ ชอบเกื้อ, "ผลของระดับความเข้มข้นและระยะเวลาการพ่นสาร GA3 ที่มีต่อคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Perlette", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2009, หน้า 456-459
2009 exธิติยา พิสูตร, inดร.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, "พฤกษศาสตร์และกายวิภาคของดอกตาว (Arenga pinnata (Wurmb) Merr.)", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 183-186
2009 inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, "ผลของหลังคาพลาสติกในการผลิตองุ่นพันธุ์ Marroo Seedless ในฤดูฝน", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 504-507

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2009 inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, inนางพูลศิริ ชูชีพ, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, "Effect of Increasing Soil Pores by Vetiver Grass (Vetiveria zizanioides Nash.)in Highland Fruits Plantation", The ISSAAS International Congress 2008, 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2009
Publish Year National Conference 17
2009 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, inนางพูลศิริ ชูชีพ, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, "การเจริญเติบโตทางลำต้นของพลับ (Diospyros kaki L.) บนพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 มีนาคม - 20 กรกฎาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, exจักรพงษ์ รัตตะมณี, "สถานภาพและการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นเมืองในเขตพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exนางสาวสิวิตรี ทิวงศ์, "การศึกษาความสัมพันธ์ของฟิล์มพลาสติกกับอายุการเก็บรักษาของเสาวรสพันธุ์สีม่วงรับประทานสด ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 5 - 8 พฤษภาคม 2009, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 exนายมณเทียน แสนดะหมื่น, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, inนายเวช เต๋จ๊ะ, exนายกนกธร วงศ์กิตติ, exนางสาวสิวิตรี ทิวงศ์, "พัฒนาการและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวจากผลระยะสุกแก่แตกต่างกันของเคพกูสเบอรี", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8, 5 - 8 พฤษภาคม 2009, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inนายเวช เต๋จ๊ะ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, inนายวีระยุทธ แสนยากุล, exVisan Theansatheanphong, "การศึกษาวิธีการผลิตต้นไหลสตรอเบอรีบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.จุฑามณี แสงสว่าง, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, exChamras Indara, inนายวัฒนา เสถียรสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาสัณฐานวิทยาของดอก chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L) Roxb.) ในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, "การทดสอบการปลูกไม้ผลยืนต้นบางชนิดในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางวีระศรี เมฆตรง, "วิธีการสกัดและองค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยทีทรี (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inนายสกล ฉายศรี, inนายสุเมศ ทับเงิน, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "ศักยภาพการให้ผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์แนะนำที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์, "อ้อยผลผลิตสูง พันธุ์กำแพงแสน 00-1-103", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายจรัล เห็นพิทักษ์, "การผลิตองุ่นพันธุ์ Perlette ภายใต้หลังคาพลาสติกในช่วงฤดูฝน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายรักเกียรติ ชอบเกื้อ, "ผลของระดับความเข้มข้น และระยะเวลาการพ่นสาร GA3 ที่มีต่อคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Perlette ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายรักเกียรติ ชอบเกื้อ, "อิทธิพลของสาร GA3 และระยะเวลาการพ่นที่มีต่อคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Marroo Seedless", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 สาขาไม้ผล/ยืนต้น, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, "ผลของต้นตอที่มีต่อการเจริญเติบโตทางลำต้นขององุ่นพันธุ์ไวท์มาละกาและลูสเพอร์เลท. ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "ความหลากหลายของทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 25 - 27 มีนาคม 2009, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, "ผลของหลังคาพลาสติกในการผลิตองุ่นพันธุ์ Marroo Seedless ในฤดูฝน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 exจุฑารัตน์ เพชรแก้ว, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพราวมาส เจริญรักษ์, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการยับยั้งโรคแอนแทรคโนสบนผลองุ่น", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง", 24 - 26 พฤศจิกายน 2009, อ.เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=13&BudgetYear=2009]