Journal

Article
ผลของการใช้แคลเซียมร่วมกับโบรอนที่มีต่อความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบ และปริมาณผลผลิตในพลับพันธุ์ซิชูและพันธุ์ฟูยู
Journal
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ISSN: 23510846)
Volume
3
Issue
Suppl. (1)
Year
พฤศจิกายน 2016
Page
1-9
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การจัดการธาตุอาหารพืชสำหรับพลับพันธุ์ซิชู (Diospyros kaki L., cv Xichu)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการยืดอายุการวางจำหน่ายพลับพันธุ์ฟูยู โดยการใช้แคลเซียมโบรอนร่วมกับการใช้ GA3 แหล่งทุน :มูลนิธิโครงการหลวง ,11 ก.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017