ผลงานศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2019

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2019

Publish Year National Journal 3
2019 exสายน้าผึ้ง เหลาพะวัง, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, "ผลของแคลเซียมโบรอนและจิบเบอเรลลิคแอซิดต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตพลับพันธุ์ฟูยู", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 10-19
2019 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, inนายสกล ฉายศรี, "การประเมินสายพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อให้ผลผลิตและคุณภาพใบสูง", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2019, หน้า 549-556
2019 inดร.จุฑามณี แสงสว่าง, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรันยา เผือกผ่อง, อาจารย์, inดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์, "ไขเคลือบผลไม้ย่อยสลายได้ที่ผลิตจากไขมันที่แยกได้จากน้าเสียอุตสาหกรรมผลิตน้ามันปาล์ม", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 366-385

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2019 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางวีระศรี เมฆตรง, "ผลของหลังคาพลาสติกต่ออุณหภูมิและความเข้มแสงเหนือเรือนยอดองุ่นพันธุ์เพอร์เลท", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ ๑๘, 5 - 7 พฤศจิกายน 2019, เมือง นนทบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=13&BudgetYear=2019]