ผลงานศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2006

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

2

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 3
2006 exSiriwan Tungsangprateep, exRatchaneewan Kulchan, exWasan Toonkham, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, exBussakorn Praditniyakul, exPattra Maneesin, exSakkhee Sansupa, "Development of Consumer Packaging for Fresh Persimmons", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 172-181
2006 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "Effect of High Atmospheric Paessure and Carbondioxide on Shelf-life of Strawberry Fruit cv. No.72", Acta Horticulture, กันยายน 2006
2006 exSrimongkol, K., inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exPhromtan, U., inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายเวช เต๋จ๊ะ, exWongkiti, S, "Factors affecting strawberry practice of highland farmers in the Royal Project Foundation", Kasetsart Journal - Social Sciences , ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม 2006, หน้า 97-109
Publish Year National Journal 5
2006 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนายเวช เต๋จ๊ะ, "ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับต้นแม่พันธุ์สตรอเบอรี่ปลอดโรคของเกษตรกร ในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่", Kasetsart Journal สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2006, หน้า 0-0
2006 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนายเวช เต๋จ๊ะ, "ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติในการปลูกสตอรเบอรี่ของเกษตรกร บนพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง", Kasetsart Journal สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2006, หน้า 0-0
2006 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "InFluences of Elevation on Growth and Yield of Strawberry in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Sciences) 39 (4) : 535-545 (2005), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 535-545
2006 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "ผลของความดันบรรยากาศสูงและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่ออายุการเก็บรักษาผลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 72", วิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal) ปีที่ 37 ฉบับที่ 5 (พิเศษ) กันยายน - ตุลาคม 2549 Vol. 37 No. 5 (Suppl.) September - October 2006 : 124-127, ปีที่ 37, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม - ตุลาคม 2006, หน้า 124-127
2006 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายพนม สุทธิศักดิ์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, "อิทธิพลของแสง ชนิดของวัสดุเพาะชำ ความแก่และขนาดของผล ที่มีต่อการขยายพันธุ์ มะพร้าวน้ำหอม", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน - ธันวาคม 2006, หน้า 13-16

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 15
2006 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "อิทธิพลของต้นตอองุ่นที่มีต่อจำนวนช่อผลองุ่นพันธุ์ดีบางพันธุ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางวีระศรี เมฆตรง, "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขายปลีกผลพลับสด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร์ ครั้งที่ 44 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "Tea Tree (Melaleuca alternifolia); พืชใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทย", การประชุมวิชาการวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯครบรอบ 15 ปี วันที่ 8 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ตึกปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 8 สิงหาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, "ผลของอายุต้นตอ “เต้าซื่อ (Diospyros lotus) ต่อการเจริญเติบโตของพลับ 3 สายพันธุ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "การศึกษาเบื้องต้นถึงการเจริญเติบโตของต้นตอองุ่น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสาวบัวบาง ยะอูป, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, "การศึกษาการเจริญเติบโตของต้นส้มมือ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, "ผลของปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานผงชูรสที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของฝรั่ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, "การศึกษาสถานภาพและแนวทางการดำเนินงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร", การประชุมวิชาการวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯครบรอบ 15 ปีและการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 3 วันที่ 8 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ตึกปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 8 สิงหาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "ผลของปุ๋ยอินทรีย์ สูตร 9 ที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานผงชูรสที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งมันในมันสำปะหลัง 2 พันธุ์ (ต้นฤดูฝน)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายสกล ฉายศรี, exจารุ สิทธิโชค, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "เชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวานยีน shrunken-2 ที่มีศักยภาพสำหรับพัฒนาสายพันธุ์แท้และลูกผสม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "ผลของปุ๋ยอินทรีย์สูตร 10 ที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานผงชูรสที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งในมันสำปะหลัง 2 พันธุ์ (ต้นฤดูฝน)", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนายเวช เต๋จ๊ะ, exHiroshi Akagi, exกนกธร วงศ์กิติ, exสาวิตรี ทิวงศ์, "สตรอเบอรี่ “พันธุ์พระราชทาน 60”. ", การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2549, 16 - 17 พฤศจิกายน 2006, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "การทดสอบต้นแม่พันธุ์เสาวรสรับประทานสดปราศจากโรคไวรัส. ", การประชุมวิชาการของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2549 , 16 - 17 พฤศจิกายน 2006, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 inนายเวช เต๋จ๊ะ, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exกฐิน ศรีมงคล, exสาวิตรี ทิวงศ์, exกนกธร วงศ์กิติ, "การปฎิบัติในการปลูกสตรอเบอรี่ตามแนวทางเกษตรที่ดีของเกษตรกรมูลนิธิโครงการหลวง.", การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2549, 16 - 17 พฤศจิกายน 2006, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "ผลของปุ๋ยอินทรีย์สูตร 3 ที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานผงชูรส มูลไก่และปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งในมันสำปะหลัง 2 พันธุ์ (ต้นฤดูฝน)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=13&BudgetYear=2006]