Conference

Article
ผลของสารเคมีบางชนิดที่มีต่อการแตกตาของพลับพันธุ์ฟูยูที่ปลูกในประเทศไทย
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162782893)
Class
ชาติ
Date
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลของสารเคมีบางชนิดที่มีต่อการแตกตาของพลับพันธุ์ฟูยูที่ปลูกในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการยืดอายุการวางจำหน่ายพลับพันธุ์ฟูยุโดยการให้แคลเซียม โบรอน ร่วมกับการใช้ GA แหล่งทุน :มูลนิธิโครงการหลวง,8 มิ.ย. 2016 - 7 มิ.ย. 2018