ผลงานศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2022

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2022

Publish Year National Journal 2
2022 inดร.จุฑามณี แสงสว่าง, inนางพัชรี อำรุง, exชิษณุพงศ์ ประทุม, inดร.ศรันยา เผือกผ่อง, อาจารย์, "ปริมาณสารอัลฟ่าอะไมริน (a-amyrin) ในสารสกัดจากใบสาบเสือ (Chromolaena odorata L.) ที่สกัดด้วยเอทานอลและฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acnes", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี , ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 91-105
2022 inนางพัชรี อำรุง, exนางสาวดารารัตน์ ช้างจันทร์, inดร.จุฑามณี แสงสว่าง, "Comparative of the morphology and ultrastructure of Kaffir lime (Citrus hystrix DC.)leaves attacked by Citrus canker symptoms with microscopic techniques", Microscopy and Microanalysis Research, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 21-25

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2022 inนางพัชรี อำรุง, inนางสาวดารารัตน์ ช้างจันทร์, inดร.จุฑามณี แสงสว่าง, "Comparative of the morphology and ultrastructure of Kaffir lime (Citrus hystrix DC.) leaves attacked by Citrus canker symptoms with microscopic techniques", THE 39th MST International Conference, 29 - 31 มีนาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนางสาวจันทร์วิภา รัตนอานันต์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุทัศน์ แปลงกาย, inนางพัชรี อำรุง, inนางสาวดารารัตน์ ช้างจันทร์, exวัลเลอรี่ สุวรรณศิชล, exรฐวรรตน์ ศรียันต์, "Morphological Study of Melientha suavis Pierre After Surface Sterilization Under Light Microscope", The 39th International Conference of the Microscopy Society of Thailand, 29 - 31 มีนาคม 2022, ปทุมธานี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=13&BudgetYear=2022]