ผลงานศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2018

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

2

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2018

Publish Year National Journal 5
2018 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "การเคลือบเมล็ดที่มีต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่าง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษคร , ปีที่ 49, ฉบับที่ 2 , มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 545-548
2018 inนายสกล ฉายศรี, inนายชัยรัตน์ คำหา, inนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, inนายรัชชานนท์ ผงทอง, inนางสาวทัศนีย์ ไตรยนาม, exอำพล เหล่ามาลา, exวีะพงษ์ เหล่าลาภะ, exพชรดา ฉายศรี, exโอภาษ บุญเส็ง, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, "การทดสอบผลผลิตมันสาปะหลัง พันธุ์เคยู-สกลนคร ในสภาพพื้นที่แปลงเกษตรกร", วิทยาศาสตร์เกษตร(Agricultural Sci. J.), ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 177-180
2018 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางสาวนวะรัตน์ พิลาภ, "ผลของจิบเบอเรลลิกแอซิคและเบนซิลอะดินีนที่มีต่อการพัฒนาของเมล็ดและผลองุ่นพันธ์มารูซีดเลส", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1 (Suppl.), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 438-445
2018 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางสาวนวะรัตน์ พิลาภ, "การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของดอกและการผสมเกสรขององุ่นบางพันธุ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1 (Suppl.), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 446-455
2018 exวันทรา แซ่เฮ้ง, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "ผลของแคลเซียมและโบรอนต่อการป้องกันการแตกของผลพลับพันธุ์ฟูยู", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 857-866

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 3
2018 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางสาวนวะรัตน์ พิลาภ, "ผลของอายุเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์มารูซีดเลส", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางสาวนวะรัตน์ พิลาภ, "ผลของการใช้สารละลายเกลือก่อนการเก็บเกี่ยวที่มีต่อคุณภาพผลขององุ่นรับประทานสดพันธุ์ Marroo และ Perlette", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 19 - 21 พฤศจิกายน 2018, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, "ผลของต้นตอกลางที่มีต่อการเจริญเติบโตของพลับหวานพันธุ์ฟูยู", ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 17, 19 - 20 พฤศจิกายน 2018, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=13&BudgetYear=2018]