Conference

การขยายพันธุ์ไผ่หมาจู๋และพันธุ์ลุ่ยจู๋ โดยการตัดชำลำ
ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-