Conference

การเจริญของเนื้อเยื่อรอยประสานตาพลับพันธุ์ไฮยาคัมบนต้นตอกล้วยฤาษีและต้นตอเต้าซื่อ
ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒนากาปลูกพลับอย่างเป็นการค้าในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401411 ชื่อวิชา Plant Anatomy,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กระทรวงเกษตร การใช้ประโยชน์ :อบรมเกษตรกร,5 ส.ค. 2008 - 8 ส.ค. 2008