Conference

การขยายพันธุ์ต้นเสาวรสจากยอดปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงปลายยอดเจริญ
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง เฉลิมพระชนมพรษา 80 พรรษา วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550 จ. เชียงใหม่ หน้า 122-131
ชาติ
14 - 15 พฤศจิกายน 2007
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การขยายต้นพันธุ์เสาวรสปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 736543 ชื่อวิชา Plant Cell & Tissue Culture,15 ก.ค. 2008 - 16 ก.ย. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการนำร่องการผลิตเสาวรสในระดับฟาร์มโดยใช้พันธุ์สีม่วงปลอดโรคไวรัส แหล่งทุน :สำนักนวตกรรมแห่งชาติ,22 ก.ค. 2008 - 21 ก.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031372 ชื่อวิชา Plant Health Clinic II,1 ก.พ. 2010 - 8 ก.พ. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031372 ชื่อวิชา Plant Health Clinic II,6 ก.ย. 2010 - 13 ก.ย. 2010
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มูลนิธิโครงการหลวง การใช้ประโยชน์ :ใช้เทคนิคการขยายต้นพันธุ์เสาวรสปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อขยายจำนวนต้นแม่พันธุ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง และเสาวรสรับประทานสดเป็นไม้ผลขนาดเล็กที่ทำรายได้ให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงปีละหลายล้านบาท,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2010