Conference

ผลของ GA3 ที่มีต่อน้ำหนักช่อผลและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ Perlette
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9
ชาติ
11 - 14 พฤษภาคม 2010
อำเภอเมือง พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การจัดการทรงพุ่มต้น พื้นที่รับแสงและวิธีการปลิดผลที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่น

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ไร่องุ่นพรมชน ตำบลวังกระทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการต้นกล้าอาชีพ หลักสูตรการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร(การปลูกองุ่นเพื่อการค้าอย่างยั่งยืน),15 ก.ค. 2009 - 15 ก.ค. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ไร่องุ่นพรมชน ตำบลวังกระทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การใช้ประโยชน์ :เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามโครงการต้นกล้าอาชีพ หลักสูตรการประกอบอาชีพด้านการเกษตร(การปลูกองุ่นเพื่อการค้าอย่างยั่งยืน) ในวันที่ 11 และ 18 สิงหาคม 2552 เวลา 09:00-16:00 น. ณ ไร่องุ่นพรมชน ตำบลวังกระทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือไร่องุ่นพรมชน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552,11 ส.ค. 2009 - 18 ส.ค. 2009