Conference

อิทธิพลของระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกปาล์มน้ำมันและยางพาราและระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของไพล
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9
ชาติ
11 - 14 พฤษภาคม 2010
อำเภอเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ยืนต้นบางชนิด

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารเคหการเกษตร การใช้ประโยชน์ :กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์. 2551. ใน สมพร มณีประสพสุข. เรื่อง : การปลูกไพลเพิ่มรายได้ ในแปลงไม้ผลและ ไม้ยืนต้น. วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 32. ฉบับที่ 6 : 243-245.,1 พ.ย. 2008 - 31 ธ.ค. 2008