Conference

Article
การใช้อุณหภูมิต่ำกระตุ้นการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตในสตรอเบอรี่ดอย
Conference
การประชุมวิชาการ “ผลงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาสครอบรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการหลวง
Class
ชาติ
Date
7 - 9 มกราคม 2010
Location
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-