Conference

Article
ศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับอีเลิร์นนิ่ง
Conference
The Seventeenth International Conference on Learning
Class
นานาชาติ
Date
6 - 9 กรกฎาคม 2010
Location
Tai Po, New Territories เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการเรียนการสอนผ่านอิเล็กทรอนิกส์