Conference

งานวิจัยและพัฒนาไม้ผลขนาดเล็ก
การประชุมวิชาการ “ผลงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาสครอบรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการหลวง
ชาติ
7 - 9 มกราคม 2010
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-