Journal

ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยทีทรีในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในพืชในระดับห้องปฏิบัติการ
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
41
2
297-300
พฤษภาคม - สิงหาคม 2010
ชาติ
-
-
-
-