Conference

การแยกเชื้อ จำแนกชนิด และลำดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของไวรัสรูปท่อนยาวคดที่เป็นสาเหตุของโรคใบด่างจุดเหลืองของเสาวรสพันธุ์สีม่วง
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
ชาติ
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-