Search Result of "สมบัติเชิงหน้าที่"

About 58 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนในลูกชิ้นจากปลาน้ำจืด (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว วรรธินี เกตุคง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ช, โปรตีนอาหาร และสมบัติเชิงหน้าที่, เทคโนโลยีการแช่แข็งอาหาร, เทคโนโลยีการทำแห้งอาหาร

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพกลิ่นและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนรำข้าวเข้มข้นโดยใช้เอนไซม์อัลคาเลสร่วมกับการเติมน้ำตาลหรือกรดแอมิโนเพื่อใช้ในเครื่องดื่มข้าวกล้องงอก

ผู้เขียน:Imgเพียงนภา พันธุ์วิไล

ประธานกรรมการ:Imgดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต และสมบัติเชิงหน้าที่ของผลิตภัณฑ์โปรตีนจากถั่วเขียว

ผู้เขียน:Imgน้ำทิพย์ วงษ์ประทีป

ประธานกรรมการ:Imgนายทนง ภัครัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:ผลของการปรับปรุงกระบวนการผลิตต่อคุณภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าวสกัดไขมัน

123