Conference

Article
ผลของเวลาการต้มและการนึ่งกล้วยน้ำว้าห่ามต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่
Conference
การประชุมวิชาการครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162784347)
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-