การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งถั่วเขียวและถั่วลันเตาเพื่อเป็นส่วนผสมอาหารทางเลือก