การพัฒนาสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนในลูกชิ้นจากปลาน้ำจืด

Publish Year National Journal 3
2020 exนาย จักรินทร์ ตรีอินทอง, inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสภาวะการล้างและการให้ความร้อนต่อสมบัติของเจลปลาดุกบิ๊กอุย (Clarias macrocephalus x C. gariepinus).", วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 82-91
2016 exจักรินทร์ ตรีอินทอง, exนงนุช รักสกุลไทย, inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของคาร์ราจีแนนที่สกัดจากสาหร่ายโพรงต่อสมบัติของเจลจากปลาน้ำจืด", วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 1-12
2015 exปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน , exพรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล, exนงนุช รักสกุลไทย, inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของความสดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของเนื้อปลาและเจลโปรตีนจากปลาอินทรี (Scomberomorus commerson) ระหว่างการเก็บรักษาในน้ำแข็ง", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 35-44
Publish Year International Conference 5
2018 exดร ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน, exดร.พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล, exรศ.นงนุช รักสกุลไทย, inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Chemical composition and physical properties of meat from spotted featherback (Chitala ornata) and Spanish mackerel (Scomberomorus commerson) upon Washing Process.", The 6th International symposium of East Asia Fisheries Technologists Association (EAFTA),, 26 - 28 กันยายน 2018, Hangzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจักรินทร์ ตรีอินทอง, exรศ.นงนุช รักสกุลไทย, "Incorporation of soy protein isolate on textural properties of freshwater fish gels", The 7th World Fisheries Congress , 23 - 27 พฤษภาคม 2016, busan สาธารณรัฐเกาหลี
2014 exPatiyut Kwun-on, exPantip Suwansakornkul, exNongnuch Raksakulthai3 , inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of freshness on chemical properties of fish meat and textural properties of fish gels from spotted featherback (Chitala ornata).", the 2nd EAFTA (East Asian Fish Technologist Association) Conference, 6 - 8 พฤศจิกายน 2014, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2014 exJukkarin Treeinthong, exNongnuch Raksakulthai , inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Quality improvement of freshwater fish gel by using mixed fish species technique.", The 2nd EAFTA (East Asian Fish Technologist Association) Conference, 6 - 8 พฤศจิกายน 2014, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2013 exนายปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน, inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of washing and heating conditions on textural properties of fish gels from spotted featherback (Chitala ornata)", The First International Conference for East Asia Fisheries Technologists Association (EAFTA), 25 - 26 พฤศจิกายน 2013, Hakodate ญี่ปุ่น