Conference

ลักษณะและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนจากข้าวฟ่าง(คาฟิริน)
การประชุมวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-