อิทธิพลของการแยกเฟสระหว่างโปรตีนกับโพลีแซคคาไรด์ที่ละลายน้ำได้ต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของเนื้อถั่วเหลืองที่เหลือจากการผลิตน้ำถั่วเหลือง (โอการะ)

Publish Year International Journal 2
2010 exNakornpanom, NN, exรศ.พญ.ประณิธิ หงสประภาส, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of soy residue (okara) on in vitro protein digestibility and oil release in high-calorie emulsion stabilized by heated mixed proteins", FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 26-32
2007 exIsrakarn, K, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exHongsprabhas,p, "Influences of granule-associated proteins on physicochemical properties of mungbean and cassava starches", CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 68, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2007, หน้า 314-322
Publish Year International Conference 5
2009 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Multi-Phase Structural Changes of Foods Generated by Proteins", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 19 มิถุนายน 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 exณัฐดนัย ฟ้าเฟื่องวิทยากุล (นิสิตปริญญาโท), exประณิธิ หงสประภาส, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Emulsion Stability of Soy-Based Liquid Emulsion Containing Dietary Fiber", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exรศ.พญ.ประณิธิ หงสประภาส, exนางสาวนันทรัตน์ ณ นครพนม, "Heating sequence and calcium lactate concentration effects on in vitro protein digestibility and oil release of emulsion stabilized by pre-heated soy protein and caseinate", 236th American Chemical Society National Meeting & Expo, 17 - 21 สิงหาคม 2008
2008 exณัฐดนัย ฟ้าเฟื่องวิทยากุล, exประณิธิ หงสประภาส, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Bridging Flocculation of Emulsion Stabilized by Soy Proteins and Soy Soluble Polysaccharide from Okara ", The International Conference on Life Sciences 2008 ”Well Being for the Human Race” (BioAsia 2008, Thailand) , 25 - 27 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exรศ.พญ.ประณิธิ หงสประภาส, exนางสาวปัทมา ผาสุถาน, "Use of mungbean flour in high-caloric liquid emulsion", The 10th ASEAN Food Conference 2007, 21 - 23 สิงหาคม 2007, มาเลเซีย