แนวโน้มผลงานของสุดประสงค์

Journal

บทความของสุดประสงค์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Publish Year National Journal 5
2013 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายยุทธนา บรรจง, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายเดชา ดวงนามล, inดร.เจษฎา วงค์พรหม, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "การรวบรวมแหล่งพันธุกรรมของหยีน้ำเพื่อผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2013, หน้า 110-1108
2011 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, "มะขามป้อม ผลไม้ลูกเล็กที่ประโยชน์ไม่เล็ก", วารสารเคหการเกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, มีนาคม - ตุลาคม 2011, หน้า 142-144
2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, "อิทธิพลของระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นบางชนิด", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2008, หน้า 317-320
2007 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, "ผลของแสง วัสดุเพาะชำ และขนาดของผลที่มีต่อการงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2007
2007 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, "อิทธิพลของ ระยะปลูก ชนิดของวัสดุเพาะชำและความแก่ของผลที่มีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของต้นกล้ามะพร้าวน้ำหอม. ", ว.วิทย.กษ. 38(4) : 212-220. , ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 212-220

Conference

การนำเสนอบทความของสุดประสงค์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Publish Year International Conference 2
2015 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, "Soil and Water Conservation of Banks of Srinaun Canal Interacted with Protected Contour Parkong, Pathio,Chumphon Province Area", The Sixth International Conference on Vetiver: ICV-6, 5 - 12 พฤษภาคม 2015, Danang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2013 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exนายภัทร คมกมล, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, "Ethanol Production from Oil Palm Trunk in Thailand", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 15
2010 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, exนายวิศัลย์ เธียรเสถียรพงศ์, exนายวีระยุทธ แสนยากุล, exนายเจระศักดิ์ แซ่ลี, inนายสกล ฉายศรี, inนางสาวจงกลลดา พลายดี, inนายสุทัศน์ แปลงกาย, "ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมักสำหรับโคและกระบือในเขตพื้นที่ตำบลเพนียด อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "ผลของปุ๋ยอินทรีย์สูตร 9 ที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานผงชูรสที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งในมันสำปะหลัง 2 พันธุ์ (ปลายฤดูฝน)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2008, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายประภาส ช่างเหล็ก, exรศ.ดร.สนั่น จอกลอย, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, exนายวีระยุทธ แสนยากุ, exนายวิศัล เธียรเสถียรพงศ์, exนายเจรศักดิ์ แซ่ลี, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, "การเติบโตและผลผลิต Jerusalem Artichoke บนพื้นที่สูง ณ สถานีวิจัยเพชรบูรณ์", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 สาขาพืช , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, "อิทธิพลของระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกปาล์มน้ำมันและยางพาราและระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของไพล", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, อำเภอเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางวีระศรี เมฆตรง, "วิธีการสกัดและองค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยทีทรี (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, exนางสาวลลิตา น้ำเพ็ชร, exนางระวิวรรณ โชตพันธ์, exนายเจษฎายุทธ ไชยบุรี, "การศึกษาระบบการปลูกขมิ้นแซมในแปลงยางพารา และไม้ผลบางชนิดในเขตภาคใต้ตอนบน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "ผลของปุ๋ยอินทรีย์สูตร 3 ที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานผงชูรสที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งในมันสำปะหลัง 2 พันธุ์ (ปลายฤดูฝน)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2008, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, "อิทธิพลของระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นบางชนิด ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, โรงแรมอัมรินทร์ลากูน พิษณุโลก ประเทศไทย
2008 inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนางสาวระวิวรรณ โชติพันธ์, inนางสาวลลิตา น้ำเพ็ชร, exนางสาวจิตรา สิ้นภัย, exนายเจษฎายุทธ ไชยบุรี, "Study on intercropping system between turmeric (Curcuma longa Linn.) in para rubber and fruit plantation on upper southern area ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 1 มกราคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายสุเมศ ทับเงิน, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, "การปลูกทดสอบสบู่ดำในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ และต้นทุนการผลิต", ประชุททางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, exปรีชา เพชรประไพ, inนายสุเมศ ทับเงิน, "ผลของ ยิปซั่ม ปุ๋ยมูลไก่ และปุ๋ยเคมี ที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และพันธุ์ห้วยบง 60 ที่ปลูกในช่วงปลายฤดูฝน ", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "ผลของปุ๋ยอินทรีย์ สูตร 9 ที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานผงชูรสที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งมันในมันสำปะหลัง 2 พันธุ์ (ต้นฤดูฝน)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, "การผลิตกล้ายางพาราคุณภาพดีมาตรฐานสู่เกษตรกร", การประชุมวิชาการวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯครบรอบ 15 ปีและการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 3 วันที่ 8 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ตึกปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 8 สิงหาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "ผลของปุ๋ยอินทรีย์สูตร 10 ที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานผงชูรสที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งในมันสำปะหลัง 2 พันธุ์ (ต้นฤดูฝน)", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "ผลของปุ๋ยอินทรีย์สูตร 3 ที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานผงชูรส มูลไก่และปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งในมันสำปะหลัง 2 พันธุ์ (ต้นฤดูฝน)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=390002]