Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) , ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร), ม.ขอนแก่น, ไทย, 2545
  • วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร), ม.ขอนแก่น, ไทย, 2539

  Expertise Cloud

  ‘Hang’ rice4-hexylresorcinolE. coliglutathioneHang riceHot waterMaoorganic acidsOrganic agricultureParboiled ricePasting propertiespasting properties Physicochemical propertiesPiperaceaeProximate compositionpulp color changesRoasted Parboiled riceRoasted parboiled rice teaRoastingSelf- Reliance AgriculturalSour tamarindstabilitysteamingstorageSunflower sproutsVitaminsกระบวนการผลิตกากเม่าก๊าซเรือนกระจกแก้วมังกรข้าวไรซ์เบอร์รีข้าวไรซ์เบอรร์ี่ข้าวเหนียวมูนข้าวฮางข้าวฮาง (Hang rice) คุณค่าทางโภชนาการ (Nutrition) ฉลากโภชนาการ (Nutrition labeling)ข้าวฮาง การนึ่ง กาบา สมบัติเชิงกายภาพและเคมี ข้าวฮาง โจ๊กข้าวฮาง ชาข้าวฮาง นวัตกรรม การแปรรูปข้าวฮาง มาตรฐานคุณภาพ กระบวนการผลิตข้าวฮางงอกความชื้นสูงความปลอดภัยของอาหารความสามารถต้านออกซิเดชันคาร์บอนฟุตพริ้นท์คุณสมบัติทางกายภาพเคมีจลนพลศาสตร์การสลายตัวจุลินทรีย์ที่มีอาหารเป็นพาหะชา ข้าวฮางเชื้อก่อโรคซากาบาโซเดียมไฮโปคลอไรท์ต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนทานตะวัน ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ เชื้อก่อโรคเทคโนโลยีการอาหาร น้ำหมากเม่าไนโตรเจนใบหม่อนแป้งบุกโปรตีนไฮโดรไลเสทผลิตภัณฑ์ฟิล์มบริโภคได้ภูมิคุ้มกันมะขามเปรี้ยวมีอากาศเม่าไม่มีอากาศระยะการสุกรีทอร์ทเพาซ์ฤทธิ์การต้านอนุมลูอิสระฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ฤทธิ์ยับยั้งแองจิโอเทนซิน-คอนเวอร์ติงเอนไซม์ลักษณะทางเคมีเชิงฟิสิกส์เลือดโควิตามินซีวิธีการเร่งวุ้นสวรรค์ไวน์ข้าว ข้าวฮาง ข้าวฮางงอก rice wineสมบัติเชิงกายภาพและเคมีสมบัติเชิงหน้าที่สายพันธุ์เม่าสารกาบาสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านออกซิเดชันสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสารประกอบฟีนอลิคสารฟีนอลทั้งหมดสารสกัดสารออกฤทธิ์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเหล้าหวานองค์ประกอบทางเคมีออกซิเดชันอะซีโตแบคเตอร์ ไซลีนัมอายุการเก็บแอนโทไซยานินแอนโธไซยานินส์ฮางงอกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

  Interest

  เทคโนโลยีการอาหาร , การแปรรูปผักและผลไม้, การประกันคุณภาพอาหาร

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 7-321 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Whey protein-okra polysaccharide fraction blend edible films: Tensile properties, water vapor permeability and oxygen permeabilityPrommakool A., Sajjaanantakul T., Janjarasskul T., Krochta J.2011Journal of the Science of Food and Agriculture
   91(2),pp. 362-369
   27
   2Effect of germination on total phenolic content and antioxidant properties of 'Hang' ricePhattayakorn K., Pajanyor P., Wongtecha S., Prommakool A., Saveboworn W.2016International Food Research Journal
   23(1),pp. 406-409
   10
   3The storage stability of anthocyanins in Mao (Antidesma thwaitesianum Müll. Arg.) juice and concentratePrommakool A., Phattayakorn K.2016MATEC Web of Conferences
   62
   1