Person Image

  Education

  • วท.บ.(พืชศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ไทย, 2544
  • บธ.ม การจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ไทย, 2553
  • วท.ม.วิทยาศาสตร์การเกษตร (พืชไร่), คณะเกตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  / traditional knowledgeAbilityAero Solar TubeCombiningCommercial Corn Hybridsethnobotanyhybrid varietyMaizeMelonplant diversityspecific and general combining abilitytraditional knowledgevalue chainการคัดเลือกการคัดเลือกแบบผสมรวมการจัดการวัชพืชการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชการทดสอบพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงการให้น้ำ เมล็ดขนาดโตข้าวขาวดอกมะลิ 105ข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวสีแดงข้าวสีม่วงข้าวหอมมะลินอกฤดูคุณค่าทางโภชนาการถั่วลิสงถั่วลิสงขนาดเมล็ดโตทนแล้งทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณท่อแอโร่โซลาร์เทคโนโลยีการผลิตนาปีนาหว่านข้าวแห้งผลิตภัณฑ์ชุมชนพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมทางการค้าพันธุ์ลูกผสมพืชไร่พืชศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมล่อนวิธีการคัดเลือก S1~Half-sib selectionสมรรถนะการผสมสมรรถนะการผสมเฉพาะสมรรถนะการผสมเฉพาะและสมรรถนะการผสมทั่วไปสมรรถนะการผสมทั่วไปสายพันธุ์ดีเด่นสายพันธุ์แท้สายพันธุ์แท้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์ผสมรวมแสงเทียม ระบบไฮโดรโปนิกส์อายุการเก็บเกี่ยวสั้น

  Interest

  พืชศาสตร์, พืชไร่, การจัดการวัชพืช, การใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)