ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

GrowthAgricultural plantagricultural plantsagro-ecological systemalternative energyBABerry weightbiodieselbreedingcassavaChinese tallow treeCluster weightDiospyros kaki)Emblicfigfloodingfruit qualityGAGabion wallGeo bagGibberellic acid (GA3)grapegrapevinegrowthhydrogen cyanamide (H2CN2)intercroppingKasetsart 72MKULB 08-2-45morphologyPerlettepersimmonplant growth regulatorpropagationrootstockSea elevationSelectionShelf Lifeshrunken – 2 geneSimple Sequence Repeat Markerssmall fruitsoilsoil erosionspecies diversitystabilitystrawberryTea Tree (Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel)Total acid percentagetraining systemyieldการขยายพันธุ์การคัดเลือกพันธุ์การเจริญเติบโตการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังการปลูกพืชแซมการผลิตต้นแม่พันธุ์ Passionfruit (Paasiflira eudulis)การผลิตต้นแม่พันธุ์ปราศจากไวรัส Passionfruit (Passiflira eudulis)การผสมเกสรข้าวโพดหวานความสูงจากระดับน้ำทะเลความหนาของพลาสติกคุณภาพของผลคุณภาพของผลองุ่นคุณภาพผลโครงสร้างทางวิศวกรรมจิบเบอเรลลิกแอซิคดอกองุ่นตัวทดสอบทับทิมทีทรีเทคโนโลยีการปลูก Fig (Ficus carica LINN.)น้ำหนักช่อผล ขนาดผล Total soluble solids เปอร์เซ็นต์กรด บิวตี้ซีดเลสเบนซิลอะดินีนปรับปรุงพันธุ์ผลผลิต Fig (Ficus carica LINN.)ผลผลิต Oliveพลับพืชคลุมดินเพลี้ยแป้งเพอร์เลทไพลมะกอกโอลีฟมะเดื่อฝรั่งมันสำปะหลังมันสำปะหลัง (cassava)มารูซีดเลสไม้ผลเมืองหนาวยางพารารองเท้านารีระบบนิเวศเกษตรระยะปลูกรูปแบบการจัดการทรงพุ่มสตรอเบอรี่สถานีวิจัยลพบุรีสารควบคุมชีวภาพของพืชสารสกัดจากพืชเสาวรสหญ้าแฝกหลังคาพลาสติกองุ่น

Executives


Persons (ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 2 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 3 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน, นักวิจัย 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 206 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 78 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 35 โครงการ, ผู้ประสานงาน 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 137 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 127 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 53 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 83 โครงการ)
 • ทุนนอก 126 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 72 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 72 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 243 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 59 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 184 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 231 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 122 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 8 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 62 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 39 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 35 รางวัล (เกียรติบัตร 12 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 14 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)