Journal

ผลของแสง วัสดุเพาะชำ และขนาดของผลที่มีต่อการงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
38
6
-
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2007
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร การใช้ประโยชน์ :หนังสือเทคโนโลยีการผลิตมะพร้างน้ำหอม,1 ก.พ. 2005 - 16 ก.ย. 2009