Person Image

  Education

  • วท.บ.(พืชสวน), ม.เชียงใหม่, ไทย, 2536
  • บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป), ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  Growth1-Naphthyl acetic acidBefore Open TappingbiodieselCape GooseberryCape Gooseberry (Physalis peruviana L.)Chinese tallow treeChromosome doublingclonal propagationConservationCultivation Phetchabun Research Stationcultural practiceJerusalem ArtichokeStrawberryStrawberry CultivationStrawberry ProductionStrawberry runnerSustainable of Land UseSustainable of Land UseTechnology of Fig Production tissue culturevegetativeVegetative GrowthVetiver GrassVetiveria Grassvirus freeVirus Free Mother Plant wild strawberrieswild strawberryYieldYield การขยายพันธุ์-การขยายพันธุ์การคัดเลือกพันธุ์การงอกของเมล็ดการเจริญเติบโตการปลูกการเพาะเมล็ดการฟอกฆ่าเชื้อการรับรองมาตรฐาน EUREPGAPเกษตรผสมผสานข้าวโพดหวานฝักสดเคพกูสเบอรี่จ.เพชรบูรณ์ฉีดพ่นใบ( foliar Spray)ชุดดินฝั่งแดง Fang Daeng Soilเชิงผลิตภัณฑ์ฐานข้อมูลต้นทุนการผลิตต้นพันธุ์ (Mother Plant ) ราสพ์เบอรี (Raspberry) การเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ (Tissue culture)ต้นแม่พันธุ์ต้นไหลเทคโนโลยีการปลูก Fig (Ficus carica LINN.)เทคโนโลยีการผลิตน้ำมะม่วงน้ำสตรอเบอรี่ (Strawberry juicนำส้มไม้ (wood vinegar) ความต้านทานโรค คุณภาพผลผลิตบลูเบอรี่ (Vaccinium spp.)ประสิทธิภาพการปลูกปุ๋ยเคมีปุ๋ยมูลไก่ผลผลิต Fig (Ficus carica LINN.)ผลผลิตของมัลเบอรีสายพันธุ์ไต้หวันแผ่นชีวมวลพันธุ์ 329พันธุ์พระราชทาน 50พืชคลุมดินพื้นที่สูงพื้นที่สูงและลาดชันมะเดื่อฝรั่งมะม่วงมะม่วงดองมะม่วงดองแช่อิ่มไม้จันทน์หอมไม้ป่ายืนต้นไม้ผลขนาดเล็กไม้ผลเมืองหนาวยางพารายางพาราก่อนเปิดกรีดรสขม (Bitterness)รสฝาด (Astringency)ระบบการปลูกระบบสารสนเทศระบบไหลลอยฟ้าระยะเวลาเปิดกรีดวิตามินซีวิธีการเพาะปลูกศักยภาพศูนย์ภูฟ้าพัฒนาสตรอเบอรีสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ดอย (Fragaria vesca)สบู่ดำสภาพแวดล้อมสารต้านอนุมูลอิสระสารอินนูลินเสาวรสหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำแอนโทไซยานิน

  Interest

  ไม้ผลเมืองหนาว

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2558 - ม.ค. 2561 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 15 เรื่อง (Unknown 15 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (108)