Journal

อิทธิพลของ ระยะปลูก ชนิดของวัสดุเพาะชำและความแก่ของผลที่มีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของต้นกล้ามะพร้าวน้ำหอม.
ว.วิทย.กษ. 38(4) : 212-220. (ISSN: 01253069)
38
4
212-220
มกราคม - ธันวาคม 2007
ชาติ
-
-
-
-