Person Image

  Education

  • วท.ม. (สรีระวิทยาการผลผลิตพืช), ทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  1. มันสำปะหลัง (cassava)1. หญ้าแฝก (Vetiver grass)2. มันสำปะหลัง (Cassava)2. ระยะปลูก (spacing)3. ชุดดินลพบุรี(Lopburi series3. ระบบปลูกพืช (Cropping system)4. การอนุรักษ์ดินและน้ำ(Conservation)5. ดินชุดมาบบอน (Mabbon Series)animal feedcassavaCassava leafcrude fibercrude proteincyanideFarmer fieldFarmer’s fieldFertilizer rateField corn HybridJerusalem Artichokelight microscopelop-Buri research stationMelientha suavis PierremorphologicalNutritional valueon-farm trialPaddy fieldPlant spacingpopulationPre-commercialpre-commercial varietySilage cornsurface sterilizationVarietyWateringYieldการขึ้นทะเบียนพันธุ์การจัดการเฉพาะพื้นที่การจัดการธาตุอาหาร ระยะปลูกการทดสอบผลผลิตในไร่นาเกษตรกรการทดสอบผลผลิตหลายสภาพแวดล้อมการประเมินศักยภาพผลผลิตการประเมินศักยภาพผลผลิตมันสำปะการผลิตอย่างยั่งยืนการเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังการให้น้ำ เมล็ดขนาดโตข้าวโพด (corn)ข้าวโพดที่มีลักษณะสองฝักข้าวโพดไร่ พันธุกรรมนอกเขตข้าวโพดหมักข้าวฟ่างความปลอดภัยอาหารความมั่นคงด้านอาหารคุณค่าทางโภชนาการจังหวัดลพบุรี(Lop-buri Province)ไซยาไนด์ไซยาไนต์ถั่วลิสงถั่วเหลืองทนแล้งเทคโนโลยีการผลิตธาตุอาหารพืชน้ำมันสูง (high oil)ใบมันสำปะหลังประเมินผลผลิตมันสำปะหลัง(Evaluation of Cปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์ (breeding)โปรตีนแผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถานีแผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังฝึกอบรมพันธุ์ลูกผสมพืชชีวมวลพืชพลังงานพื้นที่นาดอนเพลี้ยแป้งภาคตะวันออก (Eastern)มันสำปะหลังมันสำปะหลัง (cassava)มันสำปะหลังพันธุ์อายุสั้นมันสำปะหลังอายุสั้นเมล็ดพันธุ์คัดเยื่่อใยลูกผสมเดี่ยว (single-cross hybrid)สถานีวิจัยเพชรบูรณ์สถานีวิจัยลพบุรีสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์สถาบันอินทรีจันทรสถิตฯสภาพแวดล้อมสมรรถนะการผสมเฉพาะสมรรถนะการผสมทั่วไปสรีระวิทยาการผลิตพืชสายพันธุ์ดีเด่นสายพันธุ์แท้ (inbred)สารอินนูลินอาหารสัตว์

  Interest

  สรีระวิทยาการผลิตพืช

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2554 - ธ.ค. 2556 หัวหน้าสถานีวิจัยลพบุรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 16 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (108)