Conference

Article
อิทธิพลของระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกปาล์มน้ำมันและยางพาราและระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของไพล
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
11 - 14 พฤษภาคม 2010
Location
อำเภอเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ยืนต้นบางชนิด

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารเคหการเกษตร การใช้ประโยชน์ :กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์. 2551. ใน สมพร มณีประสพสุข. เรื่อง : การปลูกไพลเพิ่มรายได้ ในแปลงไม้ผลและ ไม้ยืนต้น. วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 32. ฉบับที่ 6 : 243-245.,1 พ.ย. 2008 - 31 ธ.ค. 2008