Copyrights

Article
การพัฒนาขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีเชิงอุตสาหกรรม ประเภท วรรณกรรม
Proprietor
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
License ID
235061
Class
ชาติ
Grant Date
14 มิถุนายน 2010
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กเชิงอุตสาหกรรม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บิสกิตและคุกกี้ถั่วแดง ภายใต้หลักสูตร ขนมอบเพื่อสุขภาพ ,22 เม.ย. 2010 - 22 เม.ย. 2010