ผลงานภาควิชาพืชสวน ปี 2022

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2022

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2022

Publish Year International Journal 14
2022 inดร.สหณัฐ เพชรศรี, รองศาสตราจารย์, exLi-Bing Zhang, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ophioglossum isanense sp. nov. (Ophioglossaceae, Pteridophyta) from Thailand", Phytotaxa, ปีที่ 533, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 158-164
2022 exFitriana Nasution, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYuwalee Unpaprom, exRameshprabu Ramaraj, exNumchok Manmai, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Muntingia calabura fruits as sources of bioactive compoundsand fermentative ethanol production", Biomass Conversion and Biorefinery, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 1-12
2022 inดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNakamura, H., exAsami, T., exNakano, T., "Strigolactone promotes photomorphogenesis by B-box protein STH7 in an F-box protein MAX2-dependent manner", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 159-168
2022 inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, inมล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวประภัสรา นาคะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, "Bangkok's Urban Sprawl: Land Fragmentation and Changes of Peri-Urban Vegetable Production Areas in Thawi Watthana District", Journal of Urban and Regional Analysis, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 59-78
2022 exNguyen, M., exNinh, P., exNguyen, T., inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Using Rice Husk Biochar For Ming Aralia (Polyscias fruticosa (L.) Harm) Production Under Saline Conditions", Science and Technology Asia, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 114-127
2022 exWisutiamonkul, A., exLuangsuwalai, K., exVan Doorn, W.G., inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Pollen germination, early pollen tube growth and ovary development of Dendrobium orchid: Dependence on auxin and ethylene", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, หน้า 399-408
2022 exพรพิพัฒน์ ลิมปนสิทธิชัย, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Chromosome number and reproductive mode of some Pteris species (Pteridaceae) in Thailand", Biodiversitas , ปีที่ 23, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2022, หน้า 3285-3296
2022 inนางสาวกนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exParichart Burns, exPeter A. McAtee, exRobert J. Schaffer, exAndrew C. Allan, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Differential expression of ethylene biosynthetic and receptor genes in pollination-induced senescence of Dendrobium flowers", Plant Physiology and Biochemistry, ปีที่ 188, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2022, หน้า 38-46
2022 exWang, X., exBlanken, P.D., inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exPetchprayoon, P., exThaler, P., exNouvellon, Y., exGay, F., exChidthaisong, A., exSanwangsri, M., inดร.ชมภูนุช ฉายาเวช, exChantuma, P., inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, exKaewthongrach, R., inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, "Carbon and Water Cycling in Two Rubber Plantations and a Natural Forest in Mainland Southeast Asia", Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, ปีที่ 127, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022
2022 exธีรพัฒน์ เทพแก้ว, inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, "Exogenous Brassinosteroids Regulate Mango Fruit Set through Inflorescence Development and Pollen Fertility", Horticultural Science and Technology , ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, กันยายน 2022
2022 exBasbasan, A.J., Jr, exHararak, B., exWinotapun, C., exWanmolee, W., inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChinsirikul, W., inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Emerging challenges on viability and commercialization of lignin in biobased polymers for food packaging: A review", Food Packaging and Shelf Life, ปีที่ 34, ธันวาคม 2022
2022 exSukhotu, R., inนางสาวกนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWisutiamonkul, A., exPaull, R.E., inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "1-Methylcyclopropene inhibits ethylene production and post-pollination changes of Dendrobium flowers", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 5, กันยายน 2022, หน้า 1059-1068
2022 inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, exWisutiamonkul, A., inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Influence of sucrose feeding on sugar metabolism and invertase activity in cut Dendrobium flowers", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 5, กันยายน 2022, หน้า 1051-1058
2022 exMatsuse, K., exAbdelrahman, M., exAriyanti, N.A., exTsuji, F., exHirata, S., exNakajima, T., exSato, M., exHirai, M.Y., inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShigyo, M., "Targeted Metabolome Profiling of Indonesian Shallots and Japanese Long-Day/Short-Day Bulb Onions", Metabolites, ปีที่ 12, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2022
Publish Year National Journal 4
2022 exอคิราภ์ ทองทิพย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, "ผลของความเข้มข้น KNO3 และการให้อากาศในระหว่างการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดมะละกอพันธุ์แขกดำเกษตร", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 1-15
2022 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤษฎา ศรีประเสริฐ, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างแบบจำลองของการประมวลผลภาพเพื่อประเมินความแข็งแรงของต้นกล้ามะเขือพวงที่ผ่านการไพร์มิงเมล็ดพันธุ์", แก่นเกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม - มิถุนายน 2022, หน้า 1287-1300
2022 exณิชารีย์ ชาลีจังหาญ, inนางสาววุฒิดา รัตนพิไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, exYann Nouvellon, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียมเพื่อติดตามการเจริญเติบโตของต้นยางพาราและพยากรณ์ผลผลิตน้ำยาง กรณีศึกษาในพื้นที่ อ.เถิน จ.ลำปาง", แก่นเกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 1068-1082
2022 inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวดรุณี ถาวรเจริญ, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตของหน่อตากล้วยหอมทอง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ , ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 13-18

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2022 inนางสาวจันทร์วิภา รัตนอานันต์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุทัศน์ แปลงกาย, inนางพัชรี อำรุง, inนางสาวดารารัตน์ ช้างจันทร์, exวัลเลอรี่ สุวรรณศิชล, exรฐวรรตน์ ศรียันต์, "Morphological Study of Melientha suavis Pierre After Surface Sterilization Under Light Microscope", The 39th International Conference of the Microscopy Society of Thailand, 29 - 31 มีนาคม 2022, ปทุมธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 8
2022 exสรยุตม์ ศรีทัศน์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนิตยา ชูเกาะ, อาจารย์, "ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดมะระที่ได้รับผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exนลินรัตน์ อึ้งสายเชื้อ, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนิตยา ชูเกาะ, อาจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการดูดน้ำและระยะการดูดน้ำของเมล็ดมะเขือเปราะในน้ำและสารละลายโพแทสเซียมไนเตรต", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exกฤษฎา ลิ้มชูวงษ์, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการให้น้ำที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของกล้วยหอมทอง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 , 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exอโณทัย จิตมั่น, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฉายรังสีแกมมาต่ออัตราการเจริญเติบโตของต้นเนระพูสีไทยในสภาพปลอดเชื้อ", งานประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565, 18 - 19 สิงหาคม 2022, สงขลา ประเทศไทย
2022 exนายปิยังกูร เรืองมาลัย, exนางสาวดวงพร บุญชัย, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "ผลของสูตรอาหารและระยะเวลาการเพาะเลี้ยงต่อการเจริญเติบโต สารต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารฟลาโวนอยด์รวม และปริมาณสารฟีนอลิกรวมของว่านน้ำทองในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Horticultural Congress) , 24 พฤศจิกายน 2022, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2022 exนายวงศกร เสือสืบพันธ์, exนางสาวดวงพร บุญชัย, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดเชื้อไวรัส Cymbidium mosaic virus ด้วยความร้อนบำบัด ในระยะโปรโตคอร์มไลค์บอดี้ของกล้วยไม้สกุลหวายลูกผสม", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Horticultural Congress), 24 พฤศจิกายน 2022, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2022 exนางสาววีรา คล้ายพุก, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "การตอบสนองต่อแสงในการสังเคราะห์ด้วยแสงของกาแฟโรบัสตา 5 พันธุ์ ภายใต้การพรางแสงต่างกัน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Horticultural Congress) , 24 พฤศจิกายน 2022, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2022 exรัฐนนท์ บุญโกย, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex เกศศิรินทร์ แสงมณี, "ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อสมบัติทางเคมีดินและการเจริญเติบโตของกล้วยหอมทอง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=06&BudgetYear=2022]