ผลงานภาควิชาพืชสวน ปี 2022

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพืชสวน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 6
2022 inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLI-BING ZHANG, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ophioglossum isanense sp. nov. (Ophioglossaceae, Pteridophyta) from Thailand", Phytotaxa, ปีที่ 533, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 158-164
2022 inดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช, อาจารย์, exNakamura, H., exAsami, T., exNakano, T., "Strigolactone promotes photomorphogenesis by B-box protein STH7 in an F-box protein MAX2-dependent manner", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 159-168
2022 inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, inมล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวประภัสรา นาคะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bangkok's Urban Sprawl: Land Fragmentation and Changes of Peri-Urban Vegetable Production Areas in Thawi Watthana District", Journal of Urban and Regional Analysis, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 59-78
2022 exNguyen, M., exNinh, P., exNguyen, T., inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Using Rice Husk Biochar For Ming Aralia (Polyscias fruticosa (L.) Harm) Production Under Saline Conditions", Science and Technology Asia, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 114-127
2022 exWang, X., exBlanken, P.D., inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exPetchprayoon, P., exThaler, P., exNouvellon, Y., exGay, F., exChidthaisong, A., exSanwangsri, M., inดร.ชมภูนุช ฉายาเวช, exChantuma, P., inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, exKaewthongrach, R., inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, "Carbon and Water Cycling in Two Rubber Plantations and a Natural Forest in Mainland Southeast Asia", Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, ปีที่ 127, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022
2022 exWisutiamonkul, A., exLuangsuwalai, K., exvan Doorn, W.G., inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Pollen germination, early pollen tube growth and ovary development of Dendrobium orchid: Dependence on auxin and ethylene", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, หน้า 399-408
Publish Year National Journal 2
2022 exอคิราภ์ ทองทิพย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, "ผลของความเข้มข้น KNO3 และการให้อากาศในระหว่างการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดมะละกอพันธุ์แขกดำเกษตร", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 1-15
2022 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤษฎา ศรีประเสริฐ, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างแบบจำลองของการประมวลผลภาพเพื่อประเมินความแข็งแรงของต้นกล้ามะเขือพวงที่ผ่านการไพร์มิงเมล็ดพันธุ์", แก่นเกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม - มิถุนายน 2022, หน้า 1287-1300

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2022 exสรยุตม์ ศรีทัศน์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนิตยา ชูเกาะ, อาจารย์, "ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดมะระที่ได้รับผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exนลินรัตน์ อึ้งสายเชื้อ, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนิตยา ชูเกาะ, อาจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการดูดน้ำและระยะการดูดน้ำของเมล็ดมะเขือเปราะในน้ำและสารละลายโพแทสเซียมไนเตรต", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=06&BudgetYear=2022]