ผลงานภาควิชาพืชสวน ปี 2021

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2021

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2021

Publish Year International Journal 6
2021 inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, exผศ.อุษณีษ์ พิชกรรม, "Evaluating the Drought Endurance of Landscaping Ground Cover Plants in a Roof Top Model", Horticulturae, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 31-1-22
2021 exนางสาวสุดใจ ล้อเจริญ, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Response of ‘hua-ruea’ chili pepper (Capsicum annuum l.) to salicylic acid under heat stress", Science and Technology Asia, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 142-151
2021 exWouter G van Doorn, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Pollination-Induced Changes in the Morphology and Physiology of Dendrobium Orchid Flowers Prior to Fertilization: The Roles of Ethylene and Auxin", Horticultural Reviews, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 1-36
2021 exTruong, V.-L., inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPham, T.-T., exJeong, W.-S., "Antioxidant and Anti-Inflammatory Activities of Zingiber montanum Oil in HepG2 Cells and Lipopolysaccharide-Stimulated RAW 264.7 Macrophages", Journal of Medicinal Food, ปีที่ 24, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 595-605
2021 exFitriana Nasution, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSukartini, exPrakash Bhuyar, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic diversity evaluation in wild Muntingia calabura L. based on Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) markers", Gene Reports, ปีที่ 25, ฉบับที่ 101335, ธันวาคม 2021, หน้า 101335-1-1
2021 exพลอยไพลิน ณ นคร, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of KNO3 concentration and aeration during seed priming on seed quality of wax gourd (Benincasa hispida [Thunb.] Cogn.)", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2021, หน้า 874-880
Publish Year National Journal 9
2021 exนางสาววิมลวรรณ ชอบสอาด, exดร.ดวงพร บุญชัย, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพดอกของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ขาวฟอร์ม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 90-106
2021 exญาราภรณ์ ยังทรัพย์อนันต์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ำต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์เชีย (Salvia hispanica L.)", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 156-166
2021 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปวีณ แสงสุรศิลป์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในระหว่างการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยน้าต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์บักวีต", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 1-9
2021 exนำเพ็ชร พรหมสุวรรณ์, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสูตรอาหาร ชนิดและปริมาณน้ําตาลต่อการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมระยะกลางในสภาพปลอดเชื้อของกล้วยน้ําว้าปากช่อง 50", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2021, หน้า 216-225
2021 exวรุณ ผิวพรรณ, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ําต่อความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์แตงกวา", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 631-640
2021 exนางสาวธัญสินี สมงามทรัพย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการจัดการการให้น้ำต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของเมล่อนที่ปลูกในโรงเรือน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 29, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2021, หน้า 838-849
2021 exนางสาวศุภากร สุขขีรัตน, exนางสาวดวงพร บุญชัย, inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของโซเดียมเบนทอไนต์ต่อการเจริญเติบโต คุณภาพดอก และพารามิเตอร์การสังเคราะห์ด้วยแสงของกล้วยไม้สกุลหวายโซเนีย ‘เอียสกุล’", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 185-210
2021 exนางสาวสุภัคนันท์ บุญญะ, exดร.ดวงพร บุญชัย, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของแสง LEDs ต่อการเจริญเติบโต สารต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของเอื้องใบไผ่ในสภาพปลอดเชื้อ", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021
2021 exเอกชัย เหลาผา, inนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exลดาวรรณ์ รัตนพลแสน, inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.อภิเดช แสงดี, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, inดร.รงรอง หอมหวล, "ศักยภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ Bacillus spp. ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้วยหินและการนำมาผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนชนิดปั้นเม็ด", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2021, หน้า 150-166

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2021 exSupatra Japjainai , exFitriana Nasution, exKanchana Boonruang , inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Harvest Season on Quality of ‘Hawaii’ Papaya Fruit", 3rd International Conference on Renewable Energy, Sustainable Environmental and Agri-Technologies and Innovation (i-RESEAT-2021), 22 - 23 ธันวาคม 2021, สันทราย เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 12
2021 inนางสาวนิตยา ชูเกาะ, อาจารย์, "ผลของระยะเวลาต่อการชักนําการสร้างช่อดอกด้วยอุณหภูมิ 20?C ในการเร่งการออกดอกกล้วยไม้ออนซิเดียมแคระ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนัทธมน กิมศรี, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของ BA ที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนยอดของ Cordyline fruticosa พันธุ์‘Chocolate Queen’ในสภาพปลอดเชื้อ", Proceedings of The 59th KU Annual Conference, 10 - 12 มีนาคม 2021, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exปริญาเชษฐ ลักษณโสภณ, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันด้วยปริมาณรังสีต่ำต่ออัตราการเกิดแคลลัสของ Haworthia transiens", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนางสาวกตัญญุตา กังวาลสงค์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของรูปแบบค่าการนำไฟฟ้าในสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไนเตรตในผักคะน้าไฮโดรพอนิกส์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนางสาวฐิติมา ตรีโลเกศ, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์จากมูลหนอนไหมเพื่อการผลิตต้นกล้าพริกขี้หนู", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนายธนิษฐ์ เรืองแสงอร่าม, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร. เกรียงไกร โมสาลียานนท์, "ผลของความเข้มแสงต่อการเจริญเติบโตและสีใบของผักสลัดเรดโอ๊คในแพลนท์แฟคทอรี่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exธนธรณ์ จิระจิตต์มีชัย, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณสมบัติของน้ำควันที่มีผลทางชีวภาพต่อเมล็ดมะเขือเทศ", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม”, 17 - 18 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exยรรยง จันนูน, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจติดตามความเครียดจากการขาดน้ำของต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองด้วยการสะท้อนแสงของใบ", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม”, 17 - 18 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exวิลาสินี รัตนพันธุ์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการดูดน้ำและระยะเวลาการดูดน้ำของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศในน้ำและสารละลาย KNO3", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exอุษา สง่าแสง, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการดูดน้้ำและระยะเวลาการดูดน้ำของเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูในน้ำและสารละลาย KNO3", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนฤมณัส แกล้วกล้า, inดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เจนจิรา ดวงจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของเครื่องหมายโมเลกุลสนิปส์แบบทั่วจีโนมกับน้ำหนักผล ความแน่นเนื้อผล และจำนวนช่องรังไข่ในผลมะเขือเทศ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exโยทะกา รมยาสัย, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่มีผลต่อคุณภาพผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์‘ฝ้ายเขียวเกษตร 2’", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 13, 13 พฤษภาคม 2021, เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=06&BudgetYear=2021]