ผลงานภาควิชาพืชสวน ปี 2019

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

2

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2019

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2019

Publish Year International Journal 17
2019 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPraewphan Jomngam, "Antioxidant activity and nutritional value in mature fruit of seven mulberry cultivars", Acta horticulturae, ปีที่ 1245, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2019, หน้า 79-84
2019 exSuwanseree, V., exPhansiri, S., inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A comparison of callus induction in 4 Garcinia species", Electronic Journal of Biotechnology, ปีที่ 40, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019, หน้า 45-51
2019 inดร.ชมภูนุช ฉายาเวช, inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, "Environmental controls on net CO 2 exchange over a young rubber plantation in Northeastern Thailand", ScienceAsia, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 50-59
2019 exสุไลมาน เจ๊อาบู, exณัฏฐ์ พานิชวงษ์, exปริศนา รัตนเมตตา, exบุญธง วสุรีย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "Screening for Spikelet Fertility and Validation of Heat Tolerance in a Large Rice Mutant Population", Rice Science, ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 229-238
2019 exนางสาวหทัยรัตน์ จินดามล, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Water use and photosynthesis of Dendrobium Sonia ‘Earsakul’ under water deficit stress", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 53, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 61-65
2019 exPuripunyavanich, V, exPiriyaphattarakit, A, exChanchula, N, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Mutation Induction of In vitro Chrysanthemum by Gamma Irradiation", CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2019, หน้า 609-617
2019 inดร.จรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Theresa Hill, exKevin Stoffel, exAllen van Deynze, "Genetic Analysis of Resistance to Multiple Isolates of Phytophthora capsici and Linkage to Horticultural Traits in Bell Pepper", HortScience, ปีที่ 54, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2019, หน้า 1143-1148
2019 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPraewphan Jomngam, "Screening for high temperature tolerance in mulberry", Acta horticulturae, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1245, กรกฎาคม 2019, หน้า 41-44
2019 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChotanakoon, K., inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.จรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of hydropriming and osmopriming in germinability and storability of โ€˜Bang Changโ€™ pepper (Capsicum annuum L.) seeds", Acta Horticulturae, ปีที่ 1245, ฉบับที่ -, มีนาคม 2019, หน้า 45-52
2019 exJeenprasom, P., inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of relative humidity and growing medium moisture on growth and fruit quality of melon (Cucumis melo L.)", Acta Horticulturae, ปีที่ 1245, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019, หน้า 35-39
2019 exBoondum, S., inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNukaya, T., exTakagaki, M., exYamori, W., "Carbon dioxide (CO2) enrichment in greenhouse enhanced growth and productivity of tomato (Solanum lycopersicum L.) during winter", Acta Horticulturae, ปีที่ 1245, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019, หน้า 61-64
2019 exWangchuk, K., inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChintakovid, W., exPumprasert, J., "Monitoring of active constituents of turmeric (Curcuma longa L.) rhizome stored under supplemented white LED-light with different light intensities", Acta Horticulturae, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1245, กรกฎาคม 2019, หน้า 131-138
2019 exKittikun Muktawapai, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Self and Crossability of Six Thailand Native Dancing Lady Gingers (Globba spp.)", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 34-45
2019 exS.M.H. Latif, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, exดวงพร บุญชัย, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Light Quality Affects Shoot Multiplication of Vanilla pompana Schiede in Micropropagation", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 142-151
2019 exP. KOTEPONG, exR.E. PAULL, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Anthocyanin accumulation and differential gene expression in wild-typeand mutant Syzygium malaccense fruits during their growth and ripening", BIOLOGIA PLANTARUM, ปีที่ 63, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 710-720
2019 exนฤตยา นันยา, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJeong Hwa Hong, "Changes in Antioxidant Activity and Active Compounds of Bacopa monnieri (L.) Wettst. Over Successive Growth Stages", The Agricultural Science Society of Thailand, ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 131-141
2019 exD.M.U.S. Bandara, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Putrescine on Vase Life of Cut Dendrobium Inflorescences", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 105-118
Publish Year National Journal 11
2019 exสายน้าผึ้ง เหลาพะวัง, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, "ผลของแคลเซียมโบรอนและจิบเบอเรลลิคแอซิดต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตพลับพันธุ์ฟูยู", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 10-19
2019 exศิริกาญจน์ กอบเกียรติถวิล, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารละลายซิลเวอร์ไนเทรตและ NAA ต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของดอกฟักข้าว (Momordica cochinchinensis) เพศเมีย", วารสารเกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 13-22
2019 exโศภิษฐา ไพฑูรยากุล, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของโมนิโลไฟต์บริเวณเขาแหลม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 238-249
2019 inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, "เกษตรกรรมในเมือง: ช่องว่างในการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร", Veridian E-Journal, Silpakorn University, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 1136-1154
2019 exอพินยา หนูแป้น, inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวเงาะพันธุ์โรงเรียนด้วยการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 228-231
2019 exณหทัย อบกลิ่น, inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารเคลือบผิวว่านหางจระเข้ที่มีต่อคุณภาพและอายุการวางจำหน่ายของหอมแดงตัดแต่ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3(special), กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 119-122
2019 exนางสาวกนกรัตน์ หนูสวัสดิ์, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, exผศ.อุษณีษ์ พิชกรรม, "การประเมินสภาพการขาดน้ำของไม้ประดับบางชนิดสำหรับสวนหลังคา", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 650-659
2019 exเจตนา ทองแย้ม, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "การให้น้ำบนกระบะมะพร้าวและซีเมนต์บล็อกที่เหมาะสมสำหรับการปลูก กล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์โซเนีย ‘เอียสกุล’", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 197-210
2019 exนางสาวเอกนรี ขันทอง, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสังเคราะห์ด้วยแสงและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนวานิลลาพันธุ์ Haapape ในโรงเรือน 2 แบบ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 38-50
2019 exนางสาวสิริมา บำรุง, exดร.ดวงพร บุญชัย, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "ผลของการติดเชื้อ CyMV ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของกล้วยไม้ สกุลหวาย โซเนีย พันธุ์เอียสกุล ในสภาพโรงเรือนที่แตกต่างกัน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 309-322
2019 exนางสาวสุดใจ ล้อเจริญ, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "ผลของกรดซาลิไซลิกต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตของพริกหัวเรือที่ปลูกในโรงเรือน", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 286-297

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2019 inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWitchuda Daud, exNoppadon Kerddonfag, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Development of Antifungal Film to Delay Postharvest Decay in Mango Fruit", 29th IAPRI Symposium on Packaging, 11 - 14 มิถุนายน 2019, Enschede, the Netherlands ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2019 exSarawut Kondee, exGun Chaloeipote, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Invention of low-cost CO2 detection system for indoor plant growth", The Second Materials Research Society of Thailand International Conference (2nd MRS Thailand International Conference), 10 - 12 กรกฎาคม 2019, The Zign Hotel, Pattaya ชลบุรี ประเทศไทย
2019 exพิชชาพร ศรีโคตร, exผศ.ดร.อุษณีษ์ พิชกรรม, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, "Effect of paclobutrazol on growth of young potted flame tree (Delonix regia (Hook.) Raf.)", 1 International Symposium on Botanical Gardens and Landscapes, 2 - 4 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 7
2019 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยม", งานประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 18 - 21 มิถุนายน 2019, อำเภอเมือง ลพบุรี ประเทศไทย
2019 exชนิกานต์ เกิดกล้า, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ำต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ", งานประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 18 - 21 มิถุนายน 2019, อำเภอเมือง ลพบุรี ประเทศไทย
2019 inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, exสุภานันท์ เงินน้อย, inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของแสงต่อประสิทธิภาพการสังเคราะห์ด้วยแสงของขนุน 5 พันธุ์ปลูก", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 14 - 15 มิถุนายน 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
2019 exลลิตา รัตนประภา, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความสามารถในการดักจับฝุ่นจากภายนอกอาคารของไม้พุ่ม", 10th Built Environment Research Associates Conference: BERAC2019, 25 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนายณัฐวุฒิ ชูเดชา, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารแพกโคลบิวทราซอลต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาของหญ้ามาเลเซียภายใต้สภาพการพรางแสงที่แตกต่างกัน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 , 5 - 7 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exสุมิตรา เอื้อกิตติโรจน์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศึกษารูปแบบการงอกของเมล็ด และการพัฒนาเป็นต้นอ่อนของฝาดแดง[Lumnitzera littorea (Jack) Voigt]", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 5 - 7 พฤศจิกายน 2019, นนทบุรี นนทบุรี ประเทศไทย
2019 exนางสาวพัชรินทร์ จุ้ยกลิ่น, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "จำนวนและการงอกของละอองเรณูมะม่วง 5 พันธุ์ และผลของสารป้องกันกำจัดแมลงต่อการงอกของละอองเรณูมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 5 - 7 พฤศจิกายน 2019, นนทบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=06&BudgetYear=2019]