ผลงานภาควิชาพืชสวน ปี 2018

44

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

3

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2018

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2018

Publish Year International Journal 12
2018 exThongkum, M., inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBurns, P., exMcAtee, P.A., exSchaffer, R.J., exAllan, A.C., inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "The effect of 1-methylcyclopropene (1-MCP) on expression of ethylene receptor genes in durian pulp during ripening", Plant Physiology and Biochemistry, ปีที่ 125, มีนาคม 2018, หน้า 232-238
2018 inดร.จรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHill, T, exStoffel, K, exVan Deynze, A, "Quantitative Trait Loci Controlling Fruit Size and Other Horticultural Traits in Bell Pepper (Capsicum annuum)", PLANT GENOME, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018
2018 exZahara, M., exDatta, A., inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, exMishra, A., "Effect of plant growth regulators on the growth and direct shoot formation from leaf explants of the hybrid Phalaenopsis 'Pink'", Acta Agriculturae Slovenica, ปีที่ 111, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, หน้า 5-16
2018 exThongkum, M, exMcAtee, PM, exSchaffer, RJ, exAllan, AC, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Characterization and differential expression of ethylene receptor genes during fruit development and dehiscence of durian (Durio zibethinus)", SCIENTIA HORTICULTURAE, ปีที่ 240, ตุลาคม 2018, หน้า 623-630
2018 exNguyen, TD, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSrilaong, V, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EFFECT OF ETHYLENE CONCENTRATIONS ON THE QUALITY AND ENZYME ACTIVITY OF DRAGON FRUIT (HYLOCEREUS UNDATUS)", ITALIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE, ปีที่ 30, สิงหาคม 2018, หน้า 77-81
2018 exIsarangkool Na Ayutthaya, S., exRattanawong, R., exMeetha, S., exPuttaporn S., inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Xylem sap flow and trunk growth of 5 hybrid rubber tree clones", Acta Horticulturae, ปีที่ 1197, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2018, หน้า 1-6
2018 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPajaree INGKASUPART, exSang Hyun Lee, exJeong Hwa Hong, "Evaluation of antioxidant activities, total phenolic content (TPC), and total catechincontent (TCC) of 10 sugar apple (Annona squamosa L.) cultivar peels grown in Thailand", Food Science and Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, เมษายน 2018, หน้า 1-7
2018 exTonthong, Yanika, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Germinability and storability of pre-germinated rice (Oryza sativa L.) seeds", Seed Science and Technology, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 119-129
2018 exRungwattana, K, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exPhumichai, T, exKanpanon, N, exRattanawong, R, exHietz, P, "Trait evolution in tropical rubber (Hevea brasiliensis) trees is related to dry season intensity", FUNCTIONAL ECOLOGY, ปีที่ 32, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2018, หน้า 2638-2651
2018 exSudarat Khunmuang , exSirichai Kanlayanarat, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChalermchai Wongs-Aree, exShimon Meir, exMantana Buanong, "Development of means for delaying senescence and prolonging the vase life of cut flowers of Vanda orchid ‘Sansai Blue’", Acta Horticulturae, ปีที่ 1213, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2018, หน้า 581-586
2018 inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, exSuksamrarn, A., "Impact of brassinosteroid mimic on photosynthesis, carbohydrate content and rice seed set at reproductive stage under heat stress", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, หน้า 234-240
2018 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกุลธิดา โชทนากูล, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.จรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of hydropriming and osmopriming in germinability and storability of ‘Bang Chang’ pepper (Capsicum annuum L.) seeds", Acta Horticulturae, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1245, สิงหาคม 2018 - กรกฎาคม 2019, หน้า 45-52
Publish Year National Journal 32
2018 exนิตยา ทรัพย์มา, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการตัดแต่งกิ่ง ควั่นกิ่ง และพ่นโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตต่อการออกดอกติดผลลิ้นจี่พันธุ์ค่อม", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 339-341
2018 inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, exสุภาวดี วงษ์ภมร, exภาณุมาศ โคตรพงศ์, exการิตา จงเจือกลาง, exเจนจิรา เชาว์ไว, "ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพของผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 456-458
2018 exศรัญญู ถนิมลักษณ์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exอนันต์ พิริยะภัทรกิจ, "การชักนําให้เกิดการกลายพันธุ์ในบานไม่รู้โรยลูกผสมพนันธุ์กลายโดยการฉายรังสีแกมมา", Thai Journal of Science and Technology , ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 48-57
2018 exนางสาวแคทรียา เฟื่องการกล, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเดชา ดวงนามล, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "การขยายพันธุ์พลับพลึงธาร (Crinum thaianum J. Schulze) และการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อการผลิตต้นกล้าคุณภาพ", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ , ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 28-37
2018 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนิกานต์ เกิดกล้า, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยน้าต่อคุณภาพของเมล็ดมะเขือพวง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 329-332
2018 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายศุภกร สมิงดาว, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของความเข้มข้นสารสกัดแทนนินต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 533-536
2018 exนายธานี ศิริโสม, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "ผลของปริมาณการให้น้ำต่อผลผลิตและคุณภาพของมะเขือเทศเชอรี่ในระบบปลูกพืชแบบซับสเตรท", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 445-448
2018 exนางสาวผกามาศ แท่นแก้ว, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของรูปแบบค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารและการพ่นแคลเซียมต่อผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของมะเขือเทศที่ปลูกในโรงเรือน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 481-484
2018 exพรสุดา ศิริรักวงษา, exดวงพร บุญชัย, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, "ผลของหลอดไดโอดเปล่งแสง (LEDs) ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของต้นอ่อนเบี้ยพรุ (Peperomia cavaleriei C. DC.)", Agricultural Sci. J, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 306-309
2018 exธัญภวิศ อุ้มเครือ, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบสัณฐานวิทยาหม่อน 7 พันธุ์", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - พฤษภาคม 2018, หน้า 335-338
2018 inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, exกนกวรรณ วิวัฒน์ชานนท์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้เม็ดดูดความชื้น การอบลมร้อน และการผึ่งในที่ร่มต่อคุณภาพของใบมะกรูดแห้ง", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 459-462
2018 exสุพิชชา สิทธินิสัยสุข, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exณัฐพงค์ จันจุฬา, "ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อต้นลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อ", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 158-168
2018 exกษิดิ์เดช อ่อนศรี, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐพงค์ จันจุฬา, exพิทักษ์ พานทอง, "การเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์ในเหง้าขมิ้นอ้อยภายหลังการเก็บเกี่ยวที่อยู่ภายใต้หลอด LED สีต่างๆ", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 32-47
2018 inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, inมล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวประภัสรา นาคะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, "สาเหตุของการลดลงของพื้นที่ผลิตผักในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร", Veridian E-Journal, Silpakorn University, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 2843-2858
2018 exวศิน ทองพิสิฐสมบัติ, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของตำแหน่งใบ และสูตรอาหารต่อการขยายพันธุ์ฮาโวเทียในสภาพปลอดเชื้อ", Agricultural Sci. J., ปีที่ 49, ฉบับที่ 2(Sppl.), เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 373-376
2018 inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเอมมิกา ไหมทอง, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, "การศึกษาผลกระทบจากการติดเมล็ดของกล้วยน้าว้าต่อการแปรรูปผลผลิต", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 405-407
2018 inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอติกานต์ ตงสกุลรุ่งเรือง, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, "ความมีชีวิต และความงอกของเรณูกล้วยน้าว้า 9 สายต้น", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 408-411
2018 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอัครพล ศรีวิชัย, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสูตรปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพผลของมัลเบอร์รีพันธ์ุเชียงใหม่ 60", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 231-238
2018 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิตยา เงินแถบ, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, "ผลของชนิดวัสดุห่อผลต่อคุณภาพของมะม่วงพันธ์ุน้ำดอกไม้เบอร์ 4", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2018, หน้า 393-398
2018 exพรสุดา ศิริรักวงษา, exดร.ดวงพร บุญชัย, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, "การขยายพันธุ์พืชสกุลผักกะสัง 3 ชนิดที่พบในประเทศไทยในสภาพปลอดเชื้อ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 385-388
2018 exศิวพร เสือขำ, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของแพกโคลบิวทราซอลต่อการเพาะเลี้ยงต้นแชมร็อกในสภาพปลอดเชื้อ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 405-408
2018 exณัฐวร กะโห้เหม, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้คอนกรีตบล็อกเป็นวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวายสองพันธุ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 409-412
2018 exกีรติ อุสาหวงษ์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเจริญเติบโตและพารามิเตอร์การสังเคราะห์ด้วยแสงของกล้วยไม้สกุลหวายที่ปลูกเลี้ยงภายใต้สภาพโรงเรือนที่แตกต่างกัน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 573-576
2018 exวิมลวรรณ ชอบสอาด, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของ NAA ต่อการเกิดรากของลำต้นตัดชำแคคตัสหนามดำและลูกผสม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 310-313
2018 exเอกนรี ขันทอง, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "การเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์การสังเคราะห์ด้วยแสงของวานิลลาพันธุ์ Haapape และ Tahiti", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 314-317
2018 exสิริมา บำรุง, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, exดร.ดวงพร บุญชัย, "การติดเชื้อไวรัส วัสดุปลูก และสภาพโรงเรือนต่อการเจริญเติบโต และอัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซ CO2 ของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์เอียสกุล", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 318-321
2018 exเพชรศุภางค์ คำแท้, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, exดร.ดวงพร บุญชัย, "ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อการเพิ่มจำนวนโปรโตคอร์มไลค์บอดี้ของกล้วยไม้สกุลหวาย 2 พันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 322-325
2018 exมยุรี ลิมติยะโยธิน, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การใช้รังสีแกมมาเหนี่ยวนนำให้กลายพันธุ์ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงสับปะรดสี “Tillandsia cyanea”", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 983-990
2018 exอุทัยวรรณ ทรัพย์แก้ว, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์หาเครื่องหมายโมเลกุลที่จำเพาะเจาะจงกับกล้วยไม้สกุลหวายบางชนิดในประเทศไทยที่มีสารอนุพันธ์กลุ่ม Bibenzyl โดยเทคนิค Inter-Simple Sequence Repeat (ISSR)", วารสารเกษตร, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 331-340
2018 exแสงสุดา กบค้างพลู, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, "ผลของแคลเซียมออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตของต้นสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2018, หน้า 592-599
2018 exนางสาวมยุรา ล้านไชย, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางวีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอนันต์ พิริยะภัทรกิจ, exณัฐพงค์ จันจุฬา, "การผสมเกสรที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของน้อยหน่าลูกผสมพันธ์ุเพชรปากช่อง", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018
2018 inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, exน.ส.วรางค์สิริ สังฆมณี, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบสวนในบ้านของไทยระหว่างปี พ.ศ. 2555–2559", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 125-134

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 8
2018 exIsarangkool Na Ayutthaya, S., exRattanawong, R., exMeetha, S., exPuttaporn S., inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Xylem sap flow and trunk growth of 5 hybrid rubber tree clones", Acta Horticulturae, 1 สิงหาคม 2018
2018 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPraewphan Jomngam, "Antioxidant activity and nutritional value in mature fruit of seven mulberry cultivars", International Horticultural Forum, 22 สิงหาคม 2018, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exPraewphan Jomngam, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening for high temperature tolerance in mulberry", International Horticultural Forum, 22 สิงหาคม 2018, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวกุลธิดา โชทนากูล, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Effects of hydropriming and osmopriming in germinability and storability of ‘Bang Chang’ pepper (Capsicum annuum L.) seeds", Horti Asia 2018 International Horticultural Forum "Horticultural Product Quality", 22 สิงหาคม 2018, กรุงเทพฯ ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mango production in Thailand", The 5th International GEAR-UP Forum, 12 - 13 พฤศจิกายน 2018, Taichung ไต้หวัน
2018 exนางสาวปนัดดา จีนประสม, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of relative humidity and growing medium moisture on growth and fruit quality of melon (Cucumis melo L.)", Horti Asia 2018 International Horticultural Forum : Horticultural Product Quality, 22 สิงหาคม 2018, Bangna กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Studies on cytogenetics and reproductive traits of fern genus Platycerium and theirhybrids", the 7th Asian Symposium of Ferns and Lycophytes , 16 - 18 ตุลาคม 2018, ไต้หวัน
2018 inดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนบัตร ช่างไม้, "Predictive models for Lettuce quality from Internet of Things-based hydroponic farm", 2018 22nd International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 21 - 24 พฤศจิกายน 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2018 exนายวัชรพล ประทุมทอง, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์สนดำญี่ปุ่น (Pinus thunbergii Parl.) ด้วยสารละลายกรดจิบเบอเรลลิก", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายภาคภูมิ ศรีโพธิ์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการไพร์มิ่งเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 19 - 21 มิถุนายน 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exนางสาววรรณวิภา อังกุลดี , inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, exดร.อติกร ปัญญา, "Physicochemical and Antioxidant Properties of Different Tamarind-water Ratios and ItsApplication in Mousse", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (The 56th Kasetasrt University Annual Conference), 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, Chatuchak กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนายโชติวิทย์ ธนชัยบุบผารมย์, inนางเอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพการใช้พรรณไม้ในพื้นที่ดินเค็มในงานภูมิทัศน์", การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 , 21 มิถุนายน 2018, นนทบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=06&BudgetYear=2018]