ผลงานภาควิชาพืชสวน ปี 2011

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

36

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

35

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

10

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2011

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 16
2011 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exภาณุมาศ โคตรพงษ์, exWouter G. van Doorn, "A white mutant of Malay apple fruit (Syzygium malaccense)lacks transcript expression and activity for the last enzymeof anthocyanin synthesis, and the normal expressionof a MYB transcription factor", Functional Plant Biology, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 75-86
2011 exBanthoengsuk, S., inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exVan Doorn, W.G., "1-MCP partially alleviates dehydration-induced abscission in cut leaves of the fern Nephrolepis cordifolia", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 59, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2011, หน้า 253-257
2011 exRathmuny Then, exJonaliza L. Siangliw, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exShu Fukai, exTheerayut Toojinda, "Effects of Drought Tolerant Quantitative Trait Loci on Flowering Traits, Panicle Exsertion Rate, Spikelet Sterility and Grain Yield of Rice under Rainfed Lowland Conditions", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 101-109
2011 exMi Kyung Gwak , exHee Sun Choi, exJeong Hwa Hong, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Extraction Procedures for Free Radical Scavenging Activity from Noni Fruit (Morinda citrifolia)", Korean J. Medicinal Crop Sci., ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 38-46
2011 exPiriyavinit, P., inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exVan Doorn, W.G., "1-MCP extends the storage and shelf life of mangosteen (Garcinia mangostana L.) fruit", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2011, หน้า 15-20
2011 exVan Doorn, W.G., exKirasak, K., exSonong, A., exSrihiran, Y., exVan Lent, J.W.M., inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Do plastids in Dendrobium cv. Lucky Duan petals function similar to autophagosomes and autolysosomes?", Autophagy, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2011, หน้า 584-597
2011 exChidtragool, S, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exBowen, J, exFerguson, IB, exvan Doorn, WG, "Chilling injury in mango fruit peel: Cultivar differences are related to the activity of phenylalanine ammonia lyase", POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2011, หน้า 59-63
2011 exนายจักรพงษ์ รัตนมณี , inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "Additional notes on Maclurochloa montana(Poaceae: Bambusoideae) in Thailand", Gardens’ Bulletin Singapore, ปีที่ 62, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2011, หน้า 297-300
2011 exValerie W. Suwanseree, exTharathorn Teerakathiti, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Petal Color and Petal Form Mutations Observed in Torenia hybrida Following Gamma Irradiation in vitro", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 656-665
2011 exกนกพร บุญญอติชาติ, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exWouter G. van Doorn, "Ethylene-sensitive and ethylene-insensitive abscission in Dendrobium: Correlation with polygalacturonase activity", Postharvest Biololgy and Technology, ปีที่ 60, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 71-74
2011 exน.ส.กาญจนา เหลืองสุวาลัย, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exDr W.G. van Doorn, "Ethylene-regulated hastening of perianth senescence after pollination in Dendrobium flowers is not due to an increase in perianth ethylene production", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 62, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2011, หน้า 338-341
2011 exKinley Dorji, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Morphological Identification of Mandarin (Citrus reticulata Blanco) in Bhutan", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2011, หน้า 793-802
2011 exWipaporn Sawangmee, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exShinji Kikuchi, "Effects of Gamma-ray Irradiation in Plant Morphology of Interspecific Hybrids between Torenia fournieri and Torenia baillonii", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2011, หน้า 803-810
2011 exJunka, N., exKanlayanarat, S., exBuanong, M., inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWongs-Aree, C., "Analysis of anthocyanins and the expression patterns of genes involved in biosynthesis in two Vanda hybrids", International Journal of Agriculture and Biology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2011, หน้า 873-880
2011 inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, exAkio Tazuke, ex Shoko HIKOSAKA, exYoko Mine, exNobuo Sugiyama, "Effects of Fruit Load on Fruit Growth, Mesocarp Starch Grain Appearance and Sucrose-catalysing Enzyme Activity in a Gynoecious Cucumber Fruit", Environment Control in Biology, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2011, หน้า 119-125
2011 inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิราภรณ์ จิรานภาพันธุ์, exS h i n j i K i k u c h i, exHiroyuki Tanaka, exHisashiTsujimoto, "A simple method of chromosome doubling using colchicine in Torenia (Linderniaceae), and the beheavior of meiotic chromosomes in amphidiploids", Chromosome Science, ปีที่ -, ฉบับที่ 14, กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2011, หน้า 29-32
Publish Year National Journal 15
2011 inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, "ลานโล่งในกรุงเทพมหานครสมัยรัตนโกสินทร์ยุคใหม่", Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities (วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ), ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 31-45
2011 exน.ส.ดลยา หนูแก้ว, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาวัสดุปลูกอัดเม็ดเพื่อทดแทนดินผสม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), สิงหาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 111-114
2011 inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, exศุภัชญา ขลิบเงิน, "ผลของซิลเวอร์ไธโอซัลเฟตต่ออายุการวางประดับภายในอาคารของไม้ดอกกระถาง 5 ชนิด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3/1, สิงหาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 315-318
2011 exนางสาววณาลี ศักดิ์สุริยผดุง, inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์", หน้าจั่ว, ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, กันยายน 2011 - สิงหาคม 2012, หน้า 147-160
2011 exบุนนาก หมื่นอาจอาสา, exรศ.ดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิอบแห้งต่อคุณภาพของเหง้าไพล (Zingiber montanum (Koenig)Link ex. Dietr.)", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 59-72
2011 exสุกฤษฏิ์ เมธาประสิทธิ์, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของอุณหภูมิต่อคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาหัวพันธุ์หงส์เหิน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 42, ฉบับที่ 3/1, สิงหาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 363-366
2011 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์หญ้าสนาม ‘Seaspray’ ด้วยวิธี Seed priming", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 521-524
2011 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์พริกด้วยวิธี Osmopriming", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 549-552
2011 inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, "ผลของต้นตอองุ่นต่างพันธุ์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพผล และคุณภาพไวน์ขององุ่นพันธุ์ Chardonnay ปลูกในดินด่างที่เกิดจากหินปูน", วิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 42, ฉบับที่ 2(พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 229-232
2011 inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, "ผลของต้นตอต่างพันธุ์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพผล และคุณภาพไวน์ขององุ่นพันธุ์ Sauvignon Blanc ปลูกในดินด่างที่เกิดจากหินปูน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2(พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 233-236
2011 inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, "ผลของต้นตอต่างพันธุ์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพผล และคุณภาพไวน์ขององุ่นพันธุ์ Cabernet Sauvignon ปลูกในดินด่างที่เกิดจากหินปูน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2(พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 237-240
2011 inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของต้นตอต่างพันธุ์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพผล และคุณภาพไวน์ขององุ่นทำไวน์แดง ปลูกในดินด่างที่เกิดจากหินปูน", วิทยาศาตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), สิงหาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 387-390
2011 inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของต้นตอต่างพันธุ์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพผล และคุณภาพไวน์ขององุ่นทำไวน์ขาว ปลูกในดินด่างที่เกิดจากหินปูน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), สิงหาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 383-386
2011 inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, exภาณุวัฒน์ ศิลปศาสตร์ขจร, "การใช้คาร์บาริล และจิบเบอเรลลิกแอซิด เพื่อปลิดผลองุ่นพันธุ์ Marroo Seedless", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), สิงหาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 395-398
2011 inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inนางสาวจันทร์แรม รูปขำ, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้จีโนมกล้วย A1 และ A2", THAI JOURNAL OF GENETICS, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2011, หน้า 43-51

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 10
2011 inนางศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, exPaniphan Wachiratrangsarit, exNuananong Chaipiyaporn, "Therapeutic Exercise of Musculokeletal System Where Plant Materials are Potentially used as Therapeutic Instruments", IFLA-APR Congress HOSPIALITY : INTERACT WITH LAND 2011, 19 มกราคม 2011, พญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exรัชนี ภัทรวาโย, "Effects of sugars in vase solution on sugar metabolism and invertase activity in Dendrobium flowers", ISHS Postharvest Unlimited 2011—Conference Agenda, 24 - 26 พฤษภาคม 2011, Leavenworth, Washington
2011 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนาริศา อุทัยฉาย, "Effect of 1-MCP on senescence of Dendrobium flowers in simulated shipment for export", ISHS Postharvest Unlimited 2011—Conference Agenda, 24 - 26 พฤษภาคม 2011, leavenworth, Washington
2011 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exกาญจนา เหลืองวิไล, "Compatible and incompatible pollination of Dendrobium flowers", 4th International Orchid Conservation Congress 2011 , 29 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2011, Hluboka สาธารณรัฐเช็ก
2011 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exภาณุมาศ โคตรพงษ์, "Anthocyanin biosynthesis and gene expression in 'Saraek' Malay apple", International Workshop on Anthocyanins, 11 - 14 กันยายน 2011, Charlotte, North Carolina
2011 inนางศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, "Home Garden Styles in Thailand during 1981 – 2008", The 3rd International Conference on Landscape and Urban Horticulture, 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2011, Nanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSatoshi Kobayashi, exJunichi Ueda, exKeizo Yonemori, "Hormone Analysis in the Locule of Mangosteen Fruit During Apomictic Seed Development", The international symposium on tropical and subtropical fruits , 20 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, "Growth and Yield of Eight Banana Cultivars in Kluai Namwa (ABB group)", The international symposium on tropical and subtropical fruits, 19 - 22 ธันวาคม 2011
2011 inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "Karyotypic Variation of Certain Banana Related with B Genome in Thailand", The international symposium on tropical and subtropical fruits, 19 - 22 ธันวาคม 2011, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, exW. Chinachit, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Impact of Genome and 2,4-D on Callus Induction From Immature Male Flower of Seven Banana Cultivars", The International symposium on Tropical And Subtropical Fruits, 19 - 22 ธันวาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 26
2011 exนงลักษณ์ เพียเทพ, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์หญ้าสนาม ‘Seaspray’ ด้วยวิธี Seed priming", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 5 , 21 - 22 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนิติภูมิ เจริญศรีสัมพันธ์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์พริกด้วยวิธี Osmopriming", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 5 , 21 - 22 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exชโรบล สินวิริยะนนท์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ความร้อนแห้งต่อการกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์บวบหอม", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 , 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exเหนียวคำ คำมีนาที, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุปลูกอินทรีย์และสารสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะเขือเทศ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exวิริยา หนูทอง, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ด้วยวิธี scarification", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exอรนิช จำนงฤทธิ์, exพิมลรัตน์ อินทร์ภักดี, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำลายการพักตัวและการกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์บวบหอม", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exศจี เชาว์ดำริห์กุล, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ความร้อนแห้งและการตัดเปลือกหุ้มเมล็ดต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์บวบหอม", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 17 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exสุกฤษฏิ์ เมธาประสิทธิ์, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของอุณหภูมิต่อคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาหัวพันธุ์หงส์เหิน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอนุสรา จบศรี, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, exยศพล พลาผล, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, "การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผลของพืชสกุลน้อยหน่า 16 พันธุ์", งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิชชุดา โสภณ, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJeong Hwa Hong, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในดอกดาวเรืองพันธุ์การค้า", งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exอรรัมภา เสงี่ยมศักดิ์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJeong Hwa Hong, "อิทธิพลของปุ๋ยที่มีผลต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในดาวเรืองพันธุ์บาบูด้า", งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวศิวพร แก้วชุ่มชื่น, "ความสามารถในการผสมตัวเองและผสมข้ามระหว่างกล้วยไม้ดินใบหมากลูกผสม 'จุฬาลักษณ์' และลูกผสมสีเหลือง", งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, exJiranil Jaemkerd, "ผลของต้นตอต่างพันธุ์ต่อเปอร์เซ็นต์การรอดตายของต้นองุ่นพันธุ์ทำไวน์แดงและไวน์ขาว โดยการติดตาแบบชิพ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exยุพดี ฟูประเสริฐ, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรพืช", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exวิภาดา กันทยศ, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด และปริมาณเคอร์คูมินอยด์รวมในพืชสกุลขิงที่พบในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์, exปราโมทย์ ไตรบุญ, "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพกล้วยไม้ไทย", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 กุมภาพันธ์ - 4 เมษายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวธีระรัตน์ ชิณแสน, "ผลของการลดความชื้นด้วย drying bead ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวธีระรัตน์ ชิณแสน, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของ Solid Matrix Priming ด้วยเวอร์มิคูไลท์ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์แครอท", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนายธีติพัฒน์ วีเปลี่ยน, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศวพร ศุภผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของความชื้นในดินและปริมาณแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตแตงเทศพันธุ์ Honey Ball", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาวศุภัชญา ขลิบเงิน, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, "ผลของซิลเวอร์ไธโอซัลเฟตต่ออายุการวางประดับภายในอาคารของไม้ดอกกระถาง 5 ชนิด", พืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exน.ส.พรสุดา ศิริรักวงษา, exน.ส.ดวงพร บุญชัย, inนางสาวกนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องใบไผ่ในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exน.ส.สวรรยา ลือรัตนวงศ์ชัย, exน.ส.ดวงพร บุญชัย, inนางสาวกนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "ผลของการผ่าลำลูกกล้วย วุ้นว่านหางจระเข้ และวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ดินอั้วนวลจันทร์ ในสภาพปลอดเชื้อและสภาพโรงเรือน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนายศรัณย์ จิตรสิงห์, exน.ส.ดวงพร บุญชัย, inนางสาวกนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของ 6-benzylaminopurine และน้ำมะพร้าวต่อการชักนำให้เกิดยอดในกล้วยไม้ลิ้นกระบือ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exน.ส.ดวงพร บุญชัย, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอัตราการสังเคราะห์แสง ปริมาณกรด และน้ำตาลสะสมในรอบวันของกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exน.ส.ศศิมา พยุยงค์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการพรางแสงและสีตาข่ายพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของหงส์เหิน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนายฐนกร พันธุลาภ, exน.ส.ดวงพร บุญชัย, inนางสาวกนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารพาโคลบิวทราโซลและความเข้มแสงต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ว่านเพชรหึงในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=06&BudgetYear=2011]