ผลงานภาควิชาพืชสวน ปี 2006

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

52

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

1

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 14
2006 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exWisutiamonkul A., exVan Doorn W.G., "Auxin is required for pollination-induced ovary growth in Dendrobium orchids", Functional Plant Biology, ปีที่ 33, ฉบับที่ 9, กันยายน 2006, หน้า 887-892
2006 inดร.เกษม พิลึก, รองศาสตราจารย์, "Heritability, Heterosis and Correlations of Fruit Characters and Yield in Thai Slicing Melon (Cucumis melo L. var. conomon Makino).", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 20-25
2006 inนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์, "Seed Development and Maturation of Eryngo (Eryngium foetidum L.).", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 26-32
2006 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Sucrose and Metabolism Distribution Patterns in the Latex of Three Hevea brasiliensis Clones: Effects of Tapping and Stimulation on a Trunk Scale", J Rubber Research, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, เมษายน 2006, หน้า 115-131
2006 exRukui Huang, inนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์, "Change in Antioxidant Enzyme Activity, Lipid Peroxidation and Seedling Growth of Cucumber Seed Induced by Hydropriming and Electric Field Treatments", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 825-834
2006 inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exPisamai Chantuma, "Distribution Patterns of Latex Sucrose Content and ConcurrentMetabolic Activity at the Trunk Level with Different TappingSystems and in Latex Production Bark of Hevea brasiliensis", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 634-642
2006 inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, exSinoquet, H, "A photographic gap fraction method for estimating leaf area of isolated trees: assessment with 3D digitized plants", TREE PHYSIOLOGY, ปีที่ 26, ฉบับที่ 9, กันยายน 2006, หน้า 1123-1136
2006 inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exvan Doorn, WG, "Physiological and biochemical changes during banana ripening and finger drop", POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2006, หน้า 211-216
2006 exSimmons, HG, inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, exWannakrairoj, S, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Evaluating low light level effects on chlorophyll content and commercial quality in several species of bambuseae", HORTSCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2006, หน้า 1037-1037
2006 exBunya-atichart, K, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exvan Doorn, WG, "High floral bud abscission and lack of open flower abscission in Dendrobium cv. Miss Teen: rapid reduction of ethylene sensitivity in the abscission zone", FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY, ปีที่ 33, ฉบับที่ 6, กันยายน 2006, หน้า 539-546
2006 exSilpi, U, exThaler, P, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exLacointe, A, exChantuma, A, exAdam, B, exGohet, E, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, exAmeglio, T, "Effect of tapping activity on the dynamics of radial growth of Hevea brasiliensis trees", TREE PHYSIOLOGY, ปีที่ 26, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2006, หน้า 1579-1587
2006 exTefera, W, inดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, "Synergistic effects of some plant growth regulators on in vitro shoot proliferation of korarima (Aframomum corrorima (Braun) Jansen)", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 5, ฉบับที่ 20, ตุลาคม 2006, หน้า 1894-1901
2006 inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exWouter G. van Doorn, "Temperature effects on peel spotting in ‘Sucrier’ banana fruit", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2006, หน้า 285-292
2006 exChidchanok Suwannaketchanatit, exPornsuk Chaisuk, inนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, "Evaluation of Constitutive Promoters for Gene Expression in Dendrobium Protocorms and Flowers", Kasetsart J. (Nat. Sci.) , ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 934-943
Publish Year National Journal 8
2006 inนายกาญจน์เจริญ ศรีอ่อน, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารไตรนีซาแพค-เอธิล (พรีโม) ต่อการเจริญเติบโตของไทรย้อยใบแหลม (Ficus benjamina)", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ ปีที่ 37 (3) : 241-248(2549), ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2006, หน้า 241-248
2006 inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายกาญจน์เจริญ ศรีอ่อน, "ผลของสารไตรีนีซาแพค-เอธิลและแพคโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของเข็มเชียงใหม่", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 37 (2) : 175-182, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2006, หน้า 175-182
2006 inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวทางน้ำบนเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างกรุงเทพมหานครถึงพระนครศรีอยุธยา", Kasetsart Journal (Social Sci.), ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2006, หน้า 0-0
2006 inนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์, "Harvest Stages and Umbel Order Contribution on Eryngo (Eryngium foetidum L.) Seed Yield and Quality", Kasetsart Journal Nat.Sci, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2006, หน้า 273-0
2006 inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, "การใช้กล้วยในงานภูมิทัศน์โครงการ บ้านกล้วยกล้วย รีสอร์ท จังหวัดนครนายก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - กันยายน 2006, หน้า 57-64
2006 inนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์, exRukui Huang, "A Comparison of Electric Field Treatments to Hydropriming on Cucumber Seed Germination Enhancement.", วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 559-565
2006 inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, inนางเอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์, "Tourists? Opinion on Waterway Tourism along the Chao Phraya River, Bangkok-Ayutthaya Route", The Kasetsart Journal, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2006, หน้า 67-78
2006 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์, inนายกรุง สีตะธนี, inนายจำนอง โสมกุล, "การใช้ผ้าไม่ทอเพื่อการผลิตผักและผลไม้", Colour Way , ปีที่ 12, ฉบับที่ 65, กรกฎาคม - สิงหาคม 2006, หน้า 23-26

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2006 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Role of cell wall hydrolases on Ethylene-induced abscission of Dendrobium flowers", The 7th International Symposium on the Plant Hormone Ethylene, 17 มิถุนายน 2006, สาธารณรัฐอิตาลี
2006 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Effect of inhibitors of auxin and ethylene on abscission of Dendrobium flowers", The 7th International Symposium on the Plant Hormone Ethylene, 17 มิถุนายน 2006, สาธารณรัฐอิตาลี
2006 exVerdier M., exO. Roupsard, exP. Thaler, exA. Chantuma, exP. Siripornpakdeekul, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, "Sap flow measurements in an adult rubber tree plantation adjusting granier’s heat dissipation method to the rubber tree", International Natural Rubber Conference, 13 - 14 พฤศจิกายน 2006, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2006 exThaler P., inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, exP. Siripornpakdeekul, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exO. Roupsard, exA. Chantuma, exJ.M. Bonnefond, "Carbon, water and energy balance of rubber ecosystem", International Natural Rubber Conference, 13 - 14 พฤศจิกายน 2006, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2006 exChantuma P., exU. Silpi, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exA. Cl?ment, exA. Guilliot, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, exE. Gohet, exN. Musigamart, exT. Am?glio, exP. Thaler, "Carbohydrate distribution at trunk level of Hevea brasiliensis", Carbon storage in coconut, oil palm, rubber and mango : origins, dynamics and consequences for plantation management. [Cd-Rom]. Montpellier : CIRAD, 1 diaporama (49 vues). Final Meeting of ATP Reserves 11/2002 on Carbon Storage in Coconut, Oil Palm, Rubber and Mango, 8 - 9 พฤศจิกายน 2006, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Publish Year National Conference 11
2006 inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การเจริญเติบโตของหญ้าแฝก 4 แหล่งพันธุ์ที่ปลูกในน้ำเสียชุมชน กรมชลประทาน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์, "การถ่ายยีนสร้างโปรตีนหุ้มอนุภาคไวรัสดอกด่างเข้ากล้วยไม้สกุลหวาย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exอารยา อาจเจริญ, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยประดับบางพันธุ์", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Plants, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายองอาจ หาญชาญเลิศ, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การศึกษาอิทธิพลของวันปลูกต่อผลผลิตและปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ในใบฟ้าทะลายโจร", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, "ผลของจิบเบอเรลลิคแอซิคและการควั่นลำต้นที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Perlette", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชุมชนไทยทรงดำในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ช้างกระ (Rhynchostylis gigantea (Lindl.)Ridl.) ในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exคมขวัญ หนูฤทธิ์, inนางสาวปรานอม พฤฒพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การเพาะเลี้ยงพันธุ์ต้นตอองุ่นในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exThaler P, exM. Verdier, exO. Roupsard, exA. Chantuma, exP. Siripornpakdeekul, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, "Partitioning of water flux in rubber plantations. Estimation of tree transpiration by sap flow measurement", AsiaFlux Workshop 2006, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2006, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 exChantuma P., exThaler P., inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, exLacointe A., "Dynamics of carbohydrate reserves in trunk of rubber trees as related to tapping", Thai-French Rubber seminar, 1 - 2 มิถุนายน 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสาวพูนทรัพย์ สืบมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exรุ้งตะวัน ศรีพฤกษ์, exโอภาส พุ่มพันธุ์วงศ์, exสุมาลี สื่อสวัสดิ์วนิชย์, exอัมพา เปี่ยมทอง, exจริยา นิยมพานิช, exสุภาภรณ์ แก่นจันทร์, "การแลกเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิทั้งทรงพุ่มของเฟินบอสตัน สาวน้อยประแป้งจันทร์กระจ่าง วาสนาอธิษฐาน พลูด่าง และเดหลีใบมัน", การประชุมวิชาการพืชสวนครั้งที่ 6, 7 - 10 พฤศจิกายน 2006, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=06&BudgetYear=2006]