Journal

Article
ผลของสารไตรีนีซาแพค-เอธิลและแพคโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของเข็มเชียงใหม่
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 37 (2) : 175-182 (ISSN: 01250369)
Volume
37
Issue
2
Year
มีนาคม 2006
Page
175-182
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-