ผลงานภาควิชาพืชสวน ปี 2021

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2010

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 14
2010 inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, exKrisada Sangsing, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, "Estimation of Rubber Tree Canopy Structure Using a Photographic Method", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 24-34
2010 exKirasak, K, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exvan Doorn, WG, "Do mitochondria in Dendrobium petal mesophyll cells form vacuole-like vesicles?", PROTOPLASMA, ปีที่ 241, ฉบับที่ 1-4, พฤษภาคม 2010, หน้า 51-61
2010 exKositsup, B, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, exChairungsee, N, inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, exTeerawatanasuk, K, exAmeglio, T, exThaler, P, "Effect of leaf age and position on light-saturated CO2 assimilation rate, photosynthetic capacity, and stomatal conductance in rubber trees", PHOTOSYNTHETICA, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2010, หน้า 67-78
2010 exSriphadet, S, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Effect of leaflet size and number on agronomic and physiological traits of mungbean", JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, ปีที่ 148, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2010, หน้า 353-361
2010 exKunyamee, S, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exvan Doorn, WG, "Gene expression of cell-wall degrading enzymes in sapodilla (Manilkara zapota) fruit", ScienceAsia, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2010, หน้า 18-25
2010 exAraya Arjcharoen, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Variation of B Genome in Musa Accessions and Their New Identifications", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2010, หน้า 392-400
2010 exBua-in, S, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "Study of clonally propagated cassumunar ginger (Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr.) and its relation of wild Zingiber species from Thailand revealed by RAPD markers", GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION, ปีที่ 57, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2010, หน้า 405-414
2010 inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exvan Doorn, WG, "Role of ethylene in the lack of floral opening and in petal blackening of cut lotus (Nelumbo nucifera) flowers", POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY, ปีที่ 58, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2010, หน้า 57-64
2010 exTherdsak Thonnalak, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Meiotic Behavior in Microsporocytes of Some Bananas in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 536-543
2010 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exChoi, Heesun, exHong, Jeong Hwa, "Variation in DPPH scavenging activity and major volatile oil components ofcassumunar ginger, Zingiber montanum (Koenig), in response to waterdeficit and light intensity", Scientia Horticulturae, ปีที่ 126, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2010, หน้า 462-466
2010 exVimolchat Sarntinoranont, inดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, "The Relationship between Environmental Factors during the Rainy Season and Un-opened Floret Yellowing in Dendrobium Sonia ‘Ear-Sakul’", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 1016-1025
2010 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Additional effect of 1-MCP and modified atmosphere packaging (MAP) on the storage life of banana fruit", Acta Horticulturae , ปีที่ 880, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2010, หน้า 353-360
2010 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exน.ส.อารีย์รัตน์ การุณสถิตย์ชัย, "Carbohydrate metabolism in Dendrobium flowers after harvest", Acta Horticulturae , ปีที่ 877, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2010, หน้า 1729-1734
2010 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Cultivar difference in peel blackening of banana (Musa spp.) fruit during low temperature storage", Acta Horticulturae, ปีที่ 879, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2010, หน้า 393-400
Publish Year National Journal 15
2010 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธิติพัฒน์ วีเปลี่ยน, "อิทธิพลของระยะปลูกและเวลาเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักขจรEffects of Spacing and Time of Harvest on Yield and Antioxidant Activity of Cowslip Creeper", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 137-140
2010 inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, "ลานโล่งในกรุงเทพมหานครยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2010, หน้า 1-12
2010 exนายธีระพงศ์ จันทร์พริ้ม, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "ผลของอายุและตาแหน่งช่อผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 117-120
2010 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวพรพรรณ สุรการพินิจ, "ผลของแหล่งน้ำธรรมชาติและวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักบุ้ง", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 541-544
2010 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสิริรัตน์ ภาคสวรรค์, "คุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แตงกวาที่เคลือบด้วยสารเคมีบางชนิด", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 497-500
2010 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายประธาน โพธิสวัสดิ์, exดร.ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์, exนางสาวอังคณา โชติช่วง, "ผลของการใช้น้ำเหลือทิ้งจากการเลี้ยงปลาต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมในระบบการปลูกแบบ NFT", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 129-132
2010 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "ภาวะโลกร้อนและผลกระทบ", วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2010, หน้า 172-187
2010 exสมชัย บวรกิตติ, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การบริโภคเนื้อวัวกับภาวะโลกร้อน", วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข , ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 2-3
2010 exสมชัย บวรกิตติ, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "กำเนิดเส้นใยหินในปอด", วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 458-459
2010 inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของต้นตอต่างพันธุ์ต่อปริมาณจุลธาตุของก้านใบในองุ่นพันธุ์ Shiraz ปลูกในดินที่เกิดจากหินปูน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), สิงหาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 25-28
2010 inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของต้นตอต่างพันธุ์ต่อปริมาณจุลธาตุของก้านใบในองุ่นพันธุ์ Chenin Blanc ปลูกในดินที่เกิดจากหินปูน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2(พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 265-268
2010 inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, "อิทธิพลของต้นตอต่างพันธุ์ต่อปริมาณจุลธาตุของก้านใบในองุ่นพันธุ์ Chardonnay ปลูกในดินที่เกิดจากหินปูน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 45-48
2010 inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, "อิทธิพลของต้นตอต่างพันธุ์ต่อปริมาณจุลธาตุของก้านใบในองุ่นพันธุ์ Cabernet Sauvignon ปลูกในดินที่เกิดจากหินปูน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 37-40
2010 inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, "อิทธิพลของต้นตอต่างพันธุ์ต่อปริมาณจุลธาตุของก้านใบในองุ่นพันธุ์ Sauvignon Blanc ปลูกในดินที่เกิดจากหินปูน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 49-52
2010 inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนพดล เกิดดอนแฝก, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exวรรณี ฉินศิริกุล, exณัฐวดี ทองจันทร์, "การยืดอายุการเก็บพริกหวานเขียวภายใต้บรรยากาศดัดแปลงโดยใช้ฟิลม์ที่ยอมให้แก๊สซึมผ่านได้สูง", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 167-170

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2010 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exน.ส.สุกันยาชิดตระกูล, "Modified atmosphere packaging reduces chilling injury of mango fruit", Ninth International Mango Symposium, 8 เมษายน 2010 - 12 เมษายน 2009, Sanya สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exน.ส.เสาวลักษณ์ เพชรศิรฺกุล, "Chilling injury of Dendrobium flowers during low temperature storage", Gordon Research Conference on Postharvest Physiology, 27 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2010, Tilton นิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอิสรา สุขสถาน, รองศาสตราจารย์, inนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Seed Development on High Seed Quality of Physic Nut (Jatropa curcas Linn.)", International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2010 " Food, Health and Trade ", 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
2010 inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exSher Paul Singh, "Preserving mangoes quality under passive modified atmosphere packaging", The 17th IAPRI World Conference on Packaging, 12 - 15 ตุลาคม 2010, Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 20
2010 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แตงกวาที่เคลือบด้วยสารเคมีบางชนิด", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของแหล่งน้ำธรรมชาติและวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักบุ้ง", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธีระพงศ์ จันทร์พริ้ม, "ผลของอายุเก็บเกี่ยวและตำแหน่งช่อผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4, 22 - 23 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายประธาน โพธิสวัสดิ์, exนางสาวอังคณา โชติช่วง, "ผลของการใช้น้ำเหลือทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลาต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมในระบบ NFT", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4, 22 - 23 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวศิวพร แก้วชุ่มชื่น, "ผลของชนิดวัสดุปลูกต่อปริมาณและคุณภาพรากของกล้วยไม้ดินใบหมากลูกผสม เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางเซลล์วิทยา", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4 , 22 - 23 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินศักยภาพน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการเคลือบเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู", การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 4 , 22 - 23 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของเอทิลีนต่อการซีดจางของกลีบดอกกล้วยไม้สกุลหวาย", งานประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 26 - 27 พฤษภาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "การศึกษาขนาดของต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยไข่พันธุ์ "เกษตรศาสตร์ 2"", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของการใช้ salicylic acid ต่อการเสื่อมสภาพ และการเกิดอาการสะท้านหนาวในดอกหน้าวัว", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของต้นตอต่างพันธุ์ต่อปริมาณจุลธาตุของก้านใบในองุ่นพันธุ์ Shiraz ปลูกในดินที่เกิดจากหินปูน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 exวรรณวิจิตร จำนง, inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, "ผลของสาร GA3 และ CPPU ต่อการผลิตองุ่นพันธุ์ Marroo Seedless", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของต้นตอต่างพันธุ์ต่อปริมาณจุลธาตุของก้านใบในองุ่นพันธุ์ Chenin Blanc ปลูกในดินที่เกิดจากหินปูน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, "ผลของช่วงเวลาและความเข้มข้นสาร GA3 ต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 exรัฐกิจ รุ่งเรือง, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, exวีระพันธ์ ดวงจันทร์โชติ, "ผลของสารไดเมทโทมอร์ฟและวิธีการให้สารที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการควบคุมโรคราน้ำค้างในข้าวโพดหวาน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Cultivar Difference in Sensitivity to Chilling Injury of Cut Anthurium Flowers (Anthurium andraeanum L.) during Low Temperature Storage", การประชุมทางวิชาการ นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 10, 14 - 16 ตุลาคม 2010, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, exรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, exฉัตรชัย หล่าบรรเทา, "การใช้ GA3 และ CPPU เพื่อเพิ่มขนาดของผลองุ่นรับประทานสดพันธุ์ Perlette", ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสุดานันท์ จันทนป, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "การศึกษารูปแบบและวัสดุสำหรับใช้เป็นโครงยึดเกาะแผงไม้เลื้อย", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7, 7 - 8 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, exเลิศกิจ เรืองสกุลพัฒน์, "ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการปลิดผลและการฉีดพ่น GA3 ในองุ่นพันธุ์ Marroo Seedless", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนายธีระพงศ์ จันทร์พริ้ม, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "ผลของตำแหน่งช่อผลต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4 , 22 - 23 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนายศุภชาติ ธรรมนิติเวทย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงและปริมาณรงควัตถุของอโกลนีมาใบหลากสี", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7, 7 - 8 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152013 >>
Publish Year International Petty Patent 1
2021 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "สูตรผสมคอนกรีตพรุนชนิดจีโอโพลิเมอร์", Kasetsart University, 2021
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=06&BudgetYear=2010]