Conference

การประเมินศักยภาพน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการเคลือบเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู
การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 4
ชาติ
22 - 23 กรกฎาคม 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,23 ก.ย. 2010 - 23 ก.ย. 2010