Conference

ผลของการใช้ salicylic acid ต่อการเสื่อมสภาพ และการเกิดอาการสะท้านหนาวในดอกหน้าวัว
การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8
ชาติ
1 - 3 กันยายน 2010
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-