ผลงานภาควิชาพืชสวน ปี 2017

29

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

39

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2017

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2017

Publish Year International Journal 17
2017 exNuntha, Buntarika, exKikuchi, S., inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exSassa, H., exKoba, T., "High genomic affinity between Torenia baillonii and Torenia fournieri revealed by genome analysis using a triploid hybrid", Cytologia, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2017, หน้า 213-218
2017 exAtsushi Ebihara, exNarumi Nakato, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A new taxonomic treatment for the apogamous counterpart of Pteris terminalis (Pteridaceae)", Phytotaxa, ปีที่ 314, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2017, หน้า 73-80
2017 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธัญภวิศ อุ้มเครือ, exน.ส.ศศิภา เทียนคำ, "Effect of brassinosteroids and 1-naphthalene acetic acid on fruit quality of ‘Pattawia’ pineapple [Ananas comosus (L.) Merr.]", Acta Horticulturae, ปีที่ 1166, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2017, หน้า 125-130
2017 exMeutia Zahara, exAvishek Datta, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, exAbha Mishra, "The Effects of Different Media, Sucrose Concentrations and Natural Additives on Plantlet Growth of Phalaenopsis Hybrid ‘Pink’", Brazilian Archives of Biology and Technology, ปีที่ 60, ฉบับที่ e17160149, มกราคม - ธันวาคม 2017, หน้า 1-15
2017 exApinya Wisutiamonkul, exCharles Ampomah-Dwamenab, exAndrew C. Allanb, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Carotenoid accumulation and gene expression during durian (Durio zibethinus) fruit growth and ripening", Scientia Horticulturae, ปีที่ 220, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2017, หน้า 233-242
2017 exApinya Wisutiamonkul, exCharles Ampomah-Dwamena, exAndrew C. Allan, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Carotenoid accumulation in durian (Durio zibethinus) fruit is affected by ethylene via modulation of carotenoid pathway gene expression", Plant Physiology and Biochemistry , ปีที่ 115, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017, หน้า 308-319
2017 exN. Kanpanon, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exP. Thaler, exB. Kositsup, exR. Rattanawong, exD. Epron, "Large variation in carbon isotope composition of bulk leaf material of rubber trees from a germplasm collection: An opportunity for improving water use efficiency in breeding programs", Journal of Rubber Research, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 58-70
2017 exHill, TA, inดร.จรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAshrafi, H, exStoffel, K, exWeir, A, exVan Deynze, A, "Regions Underlying Population Structure and the Genomics of Organ Size Determination in Capsicum annuum", PLANT GENOME, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2017
2017 inดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, exHomvisasevongsa, S, exSuksamrarn, A, exYamagami, A, exNakano, T, exAsami, T, "Characterization of synthetic ecdysteroid analogues as functional mimics of brassinosteroids in plant growth", JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY, ปีที่ 172, ฉบับที่ -, กันยายน 2017, หน้า 1-8
2017 exMavuso, V.L., inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of environmental conditions on flower induction of marian plum (Bouea burmanica Griff)", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, มกราคม 2017, หน้า 243-246
2017 exSantosa, E., exLian, C.L., exSugiyama, N., exMisra, R.S., inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Population structure of elephant foot yams (Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson) in Asia", PLoS ONE, ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, มกราคม 2017
2017 exNasution, F., inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Clustering of five sweet tamarind based on fruit characteristic", Agrivita, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 38-44
2017 exดร.ดวงพร บุญชัย, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "The Correlation between CO2 Uptake of CAM Dendrobium Hybrid and Environmental Factors under Shade Net House Conditions", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 26-35
2017 exดร.ดวงพร บุญชัย, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Diurnal Photosynthesis and Metabolic Activity Year-round in Two Dendrobium Orchids Cultivars", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 15-25
2017 exAtitaya Duangsuphan, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChing-Chang SHIESH, "Degreening Peel Color and Improving Fruit Quality of 'Ponkan' Mandarin (Citrus reticulata Blanco) by Preharvest Bagging and 1-Methylcyclopropene Treatments", Horticulture NCHU, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 45-61
2017 inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนภาพร โมธินา, "Effect of bagging colour on fruit quality of wax apple (Syzygium samarangense (Blume) Merr. & Perry) ‘Thabthimchan’", Acta horticulturae, ปีที่ 1166, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2017, หน้า 191-194
2017 exValerie Suwanseree, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Climate variables affect flowering and harvest times of durian, mangosteen and banana in eastern Thailand", Acta Horticulturae, ปีที่ 1186, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2017, หน้า 109-114
Publish Year National Journal 12
2017 exนายปิยะ เฉลิมกลิ่น, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาไม้ประดับพื้นเมืองเพื่องานภูมิทัศน์", วารสารวิทยาศาสตร์, ปีที่ 71, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 54-55
2017 exถิรวุธ บุญวงศ์, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสีวัสดุห่อผลต่อคุณภาพผลมะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 214-220
2017 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกุลธิดา โชทนากูล, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพริก", วารสารวิยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 70-79
2017 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสาวิตรี มังกรแก้ว, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการพรางแสงและระยะปลูกต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกหวาน ‘California Wonder’ ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 80-88
2017 exธิดารัตน์ เมธาวรากุล, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "อิทธิพลของการตัดแต่งกิ่งและการให้ปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดกาแฟอาราบิก้าที่ปลูกในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 284-296
2017 exศศิภา เทียนคำ, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเคลือบสารไคโตซานและอุณหภูมิเก็บรักษาต่อคุณภาพหลังเก็บเกี่ยวของลำไยพันธ์ุอีดอ", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 185-188
2017 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกพร ทองรอด, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การฉีดพ่นไคโตซานและการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างกันต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวลำไยพันธุ์อีดอ", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 189-192
2017 exปิยวรรณ ชะนะ, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, "ผลของ 1-Methylcyclopropene และอุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของพลับพันธุ์ฟูยู", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3 , กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 169-172
2017 exพัชราพรรณ ใจตั้ง, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, "ผลของอายุการเก็บเกี่ยวและ 1-Methylcyclopropene ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลหม่อนพันธุ์กำแพงแสน 42", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3 , กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 177-180
2017 inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, exสุภาวดี วงษ์ภมร, exภาณุมาศ โคตรพงศ์, exการิตา จงเจือกลาง, ex เจนจริา เชาว์ไว, "ผลของการใช้แคลเซียมคลอไรด์ก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยวของผลหม่อนพันธ์ุเชียงใหม่ 60", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3 , กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 173-176
2017 exปวีณนุช ศรีช่วย, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์, exอนันต์ พิริยะภัทรกิจ, "ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อข้อมันเทศประดับเลื้อยในสภาพปลอดเชื้อ", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 239-248
2017 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชลนพร ธรรมภักดี, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, exถนอมจิต บุตราช, "ผลของชนิดวัสดุห่อผลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 165-168

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2017 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exแพรวพรรณ จอมงาม, exChing-Chang SHIESH, "Control of Anthracnose on ‘Irwin’ Mango Fruit by Spraying Marian Plum Seed Extract", The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA 2017), 28 - 29 มีนาคม 2017, ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2017 exศศิภา เทียนคำ, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of chitosan on fruit growth and peel color development of ‘E-Daw’ longan under drought stress", The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA 2017), 28 มีนาคม - 26 เมษายน 2017, ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2017 exนางสาวศุภิสรา รัตนเพ็ชร, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of fermented bamboo powder on the growth and quality of ‘Snow White’ patumma (Curcuma alismatifolia Gagnep.) inflorescence", The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA), 28 มีนาคม - 29 เมษายน 2017, จังหวัด นครศรีธรรมราช
2017 inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรรณิภา สุขเมือง, "Cytological and Reproductive Studies of the Fern Genus Platycerium and their Hybrids", XIX International Botanical Congress, 23 - 29 กรกฎาคม 2017, เสินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน
2017 inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงศ์สรร วงษ์สงฆ์, "Diversity and Utilization of Indigenous Vegetables and Edible Plants in Bang Krachao, Samut Prakarn Province, Thailand", XIX International Botanical Congress, 23 - 29 กรกฎาคม 2017, เสินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน
2017 inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "Control of browning on shoot tip cultures of Musa spp.", The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA2017) “Innovation for tomorrow’s world” , 28 - 29 มีนาคม 2017, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2017 inดร.นงภัทร ไชยชนะ, อาจารย์, inดร.ชมภูนุช ฉายาเวช, inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exPhiippe Thaler , exFrederic Gray, exPisamai Chantuma, "Determination of Evapotranspiration and crop coefficients of Rubber Plantation in Thailand", Joint conference of AsiaFlux Workshop 2015 and the 15th Anniversary Celebration of ChinaFLUX, 16 - 19 สิงหาคม 2017, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 32
2017 exกัญญพร สวัสดิวงศ์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การขยายพันธุ์กล้วยไม้ Anoectochilus koshunensis Hayata ในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 2560, 10 มีนาคม 2017, ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัตนา ธิมาเกตุ, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวิธีการบรรจุเมล็ดพันธุ์และอุณหภูมิต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 30 - 31 พฤษภาคม 2017, ชุมพร ประเทศไทย
2017 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชลนพร ธรรมภักดี, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, exถนอมจิต บุตราช, "ผลของชนิดวัสดุห่อผลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกพร ทองรอด, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การฉีดพ่นไคโตซานและการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างกันต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวลำไยพันธุ์อีดอ", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 exศศิภา เทียนคำ, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเคลือบสารไคโตซานและอุณหภูมิต่อคุณภาพหลังเก็บเกี่ยวของลำไยพันธุ์อีดอ", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 exพัชราพรรณ ใจตั้ง, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอายุการเก็บเกี่ยวและ 1-Methylcyclopropene ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลหม่อนพันธุ์กำแพงแสน 42", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, exสุภาวดี วงษ์ภมร, exภาณุมาศ โคตรพงศ์, exการิตา จงเจือกลาง, exเจนจิรา เชาว์ไว, "ผลของการใช้แคลเซียมคลอไรด์ก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยวของผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 exปิยวรรณ ชะนะ, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, "ผลของ 1-Methylcyclopropene และอุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของพลับพันธุ์ฟูยู", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกียวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 exวณาลี ศักดิ์สุริยผดุง, inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, exภาณุ เอื่ยมต่อม, exสัจจา ก้อนพรหม, exทัศน์ ขันเขื่อน, exเยี่ยมพล โชติปัญญาธรรม, "ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ เมืองโบราณนครชัยศรี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม", การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10, 29 - 31 พฤษภาคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศุภกร สมิงดาว, inดร.จรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของความเข้มข้นสารสกัดแทนนินต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11, 3 - 4 สิงหาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนิกานต์ เกิดกล้า, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ำต่อคุณภาพของเมล็ดมะเขือพวง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11, 3 - 4 สิงหาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอัครพล ศรีวิชัย, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสูตรปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพผลของมัลเบอร์รี่พันธุ์เชียงใหม่ 60", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 - 30 พฤศจิกายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exธัญภวิศ อุ้มเครือ, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบสัณฐานวิทยาหม่อน 7 พันธุ์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 - 30 พฤศจิกายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exมานิตา มุขดาร์, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exถนอมจิต บุตราช, "การสำรวจข้อมูลการผลิตส้มโอ จังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.ศ. 2559", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 - 30 พฤศจิกายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exมานิตา มุขดาร์, exมุกทิพ ศิลปะโอฬาร, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exถนอมจิต บุตราช, "การสำรวจการผลิตลิ้นจี่ในจังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.ศ. 2559", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 - 30 พฤศจิกายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, exกนกวรรณ วิวัฒน์ชานนท์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้เม็ดดูดความชื้น การอบลมร้อน และการผึ่งในที่ร่มต่อคุณภาพของใบมะกรูดแห้ง", พืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 16, 29 - 30 พฤศจิกายน 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, exสุภาวดี วงศ์ภมร, exภาณุมาศ โคตรพงศ์, exการิตา จงเจือกลาง, exเจนจิรา เชาว์ไร, "ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพของผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60", พืชสวนแห่งชาติครั้งที่16, 29 - 30 พฤศจิกายน 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exน.ส. นิตยา ทรัพย์มา, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, "ผลของการตัดแต่งกิ่ง ควั่นกิ่ง และฉีดพ่นโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตต่อการออกดอกติดผลลิ้นจี่พันธุ์ค่อม", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 - 30 พฤศจิกายน 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exพรสุดา ศิริรักวงษา, exดวงพร บุญชัย, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, "การขยายพันธุ์พืชสกุลผักกะสัง 3 ชนิดที่พบในประเทศไทยในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ครั้งที่ 11, 3 - 4 สิงหาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exพรสุดา ศิริรักวงษา, exดวงพร บุญชัย, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, "ผลของหลอดไดโอดเปล่งแสง (LEDs) ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของต้นอ่อนเบี้ยพรุ (Peperomia cavaleriei C. DC.)", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 16, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exนายกีรติ อุสาหวงษ์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเจริญเติบโตและพารามิเตอร์การสังเคราะห์ด้วยแสงของกล้วยไม้สกุลหวายที่ปลูกเลี้ยงภายใต้สภาพโรงเรือนที่แตกต่างกัน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11, 3 - 4 สิงหาคม 2017, คลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนายวศิน ทองพิสิฐสมบัติ, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของตำแหน่งใบ และสูตรอาหารต่อการขยายพันธุ์ฮาโวเทียในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11, 3 - 4 สิงหาคม 2017, คลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนายณัฐวร กะโห้เหม, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้คอนกรีตบล็อกเป็นวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวายสองพันธุ์", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11, 3 - 4 สิงหาคม 2017, คลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนางสาวศิวพร เสือขำ, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของแพกโคลบิวทราซอลต่อการเพาะเลี้ยงต้นแชมร็อกในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11, 3 - 4 สิงหาคม 2017, คลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนางสาววิมลวรรณ ชอบสอาด, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของ NAA ต่อการเกิดรากของลำต้นตัดชำแคคตัสหนามดำและลูกผสม", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017, เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exนางสาวเอกนรี ขันทอง, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "การเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์การสังเคราะห์ด้วยแสงของวานิลลาพันธุ์ Haapape และ Tahiti", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017, เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exนางสาวสิริมา บำรุง, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, exดร.ดวงพร บุญชัย, "การติดเชื้อไวรัส วัสดุปลูก และสภาพโรงเรือนต่อการเจริญเติบโต และอัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซ CO2 ของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์เอียสกุล", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017, เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exนางสาวเพชรศุภางค์ คำแท้, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, exดร.ดวงพร บุญชัย, "ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อการเพิ่มจำนวนโปรโตคอร์มไลท์บอดี้ของกล้วยไม้สกุลหวายลูกผสม 2 พันธุ์ ในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017, เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเอมมิกา ไหมทอง, exอิษยา ภู่สิทธิกุล, "การศึกษาผลกระทบจากการติดเมล็ดของกล้วยน้ำว้าต่อการแปรรูปผลผลิต", การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอติกานต์ ตงสกุลรุ่งเรือง, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, "ความมีชีวิต และความงอกของเรณูกล้วยน้ำว้า 9 สายต้น", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exนายธวัชชัย มูลตลาด, inนางเอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพของไม้ต้นในพื้นที่ดินกรดจัดเขตจังหวัดนครนายกเพื่อใช้ในงานภูมิทัศน์", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน” , 26 พฤศจิกายน 2017, สกลนคร ประเทศไทย
2017 exนายกรภัทร์ พันธุมะบำรุง, inนางเอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพของพรรณไม้ริมน้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อใช้ในงานภูมิทัศน์", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 “นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพอื่คุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน” , 26 พฤศจิกายน 2017, สกลนคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=06&BudgetYear=2017]