ผลงานภาควิชาพืชสวน ปี 2020

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2020

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2020

Publish Year International Journal 5
2020 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exApinya Wisutiamonkul, exYossapol Palapol, exRobert E. Paull, "The Durian: Botany, Horticulture,and Utilization", Horticultural Reviews, ปีที่ 47, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2020, หน้า 125-211
2020 inนางสาวอรอุมา ด้วงงาม, exDesalme, D., exThaler, P., inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, inดร.ชมภูนุช ฉายาเวช, exAngeli, N., exChantuma, P., exEpron, D., "In situ (CO2)-C-13 labelling of rubber trees reveals a seasonal shift in the contribution of the carbon sources involved in latex regeneration", Journal of experimental botany, ปีที่ 71, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2020, หน้า 2028-2039
2020 exMat Sulaiman, N.N., exRafii, M.Y., inดร.เจนจิรา ดวงจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRamlee, S.I., inดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, exOladosu, Y., exDatta, D.R., exMusa, I., "Genetic variability of eggplant germplasm evaluated under open field and glasshouse cropping conditions", Agronomy, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020
2020 exKittikun Muktawapai, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Micropropagation and in vitro short-term storage of Globba sherwoodiana W.J. Kress & V. Gowda", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 405-414
2020 exFitriana Nasution, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Asexual and Sexual Propagation of Muntingia calabura L.", Acta Horticulturae, ปีที่ 1298, ฉบับที่ 52, ธันวาคม 2020, หน้า 377-382
Publish Year National Journal 13
2020 exเกศินี ศรีปฐมกุล, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อหญ้าพันเกลียว (Ceropegia thailandica Meve) พืชใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งของประเทศไทย", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 77-89
2020 exศรัณย์พร ล่องชูผล , inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของกระเทียมน้้า (Isoetes coromandelinaL.f.): ไลโคไฟต์หายากของประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 665-674
2020 exอุษา สง่าแสง, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของความเข้มข้นสารละลาย KNO3 และระยะเวลาในการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกหวาน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1301-1308
2020 exวิลาสินี รัตนพันธ์ุ, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารละลายกรดซาลิไซลิกและกรดจิบเบอเรลลิกต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดมะละกอพันธ์ุแขกดำเกษตร", วารสารเกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 177-185
2020 exกานต์ติมา ธีรางกูร, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของ KNO3 และ GA3 ต่อการทำลายการพักตัวของเมล็ดกระชับ (Xanthium strumarium L.)", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 200-207
2020 exกัณจนัส สุขเกษม, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของความเข้มข้นสารละลาย KNO3 และระยะเวลาในการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ผักชีลาว", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 280-287
2020 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์แตงกวา", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 1206-1215
2020 exนางสาวเพชรศุภางค์ คำแท้, exดร.ดวงพร บุญชัย, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "ความทนเค็มของต้นอ่อนกล้วยไม้สกุลหวาย โซเนีย ‘เอียสกุล’ ในสภาพปลอดเชื้อ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 22-35
2020 exศศิธร สุขเกลี้ยง, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตอบสนองของไม้ประดับ 4 ชนิดต่อการให้แพกโคลบิวทราซอลในสภาวะขาดน้ำ", Thai Journal of Science and Technology , ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 447-454
2020 exรุ้งตะวัน ทาบคำ, exผศ.ดร.บุญธิดา โฆษิตทรัพย์, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, inดร.ชมภูนุช ฉายาเวช, inนางสาวอรอุมา ด้วงงาม, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของอุณหภูมิต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของใบยางพาราที่ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศต่างๆ", วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, หน้า 219-228
2020 inดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปาณิสรา นาคคล้าย, exกนกวรรณ สุขกรม, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, "การใช้คุณสมบัติการสะท้อนแสงของใบในการประเมินสุขภาพของผักกาดหอมเรดโอ๊คที่ปลูกภายใต้สภาพความเข้มแสงต่ำ", วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, หน้า 33-46
2020 exพรนัชชา คงพันธุ์, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ขนาดและรูปแบบการตัดชิ้นส่วนกล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 2164-2172
2020 exศริญญา ผ่องการ, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิต่อคุณภาพ อายุการเก็บรักษาและการวางจำหน่ายพริกไทยสด", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 192-208

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปฐมพงศ์ ทรงคะรักษ์, exนายอภิเดช นิติธัญญรัตนา, "Shoot Multiplication Using Temporary Immersion Bioreactor and Rooting in Semi-Autotrophic System of Eucalyptus (Eucalyptus camadulensis Dehnh.)", The 1st International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and Technology : IAMBEST 2020, 28 - 29 พฤษภาคม 2020, ชุมพร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 11
2020 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรวินทร์นิภา แว่วสอน, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของน้ำหมักจากมูลหนอนไหมต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู (Capsicum annuum L.)", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 สาขาพืช , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKeito Iida, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Slow Growth Culture Media for In vitro Short-term Storage of Globba adhaerens Gagnep.", The Proceedings of The 58th Kasetsart University Annual Conference, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกัญญพร สวัสดิวงศ์, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของรังสีแกมมาต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ Anoectochilus koshunensis Hayata ในสภาพปลอดเชื้อ", The Proceedings of The 58th Kasetsart University Annual Conference, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exคชาภรณ์ ศรีคล้าย, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, "ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์แอนาลอกต่อคุณภาพการเก็บรักษาของผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exKeito Iida, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Slow Growth Culture Media for in vitro short-term storage of G/obba adhaerens Gagnep", the 58th Kasetsart University Annual Conference, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exสรยุตม์ ศรีทัศน์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ แพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2020 exสุพรรณิการ์ นาเงิน, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุอัดเม็ดผสมดินเบาต่อการเจริญเติบโตของเฟิน 4 ชนิดภายในอาคาร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 2 - 3 ธันวาคม 2020, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2020 exวาสิณี ยันตะนะ, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้แพกโคลบิวทราซอลเพือควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ประดับสําหรับสวนขวด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exอนัญญา อัษฎายุธ, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาวัสดุอัดเม็ดผสมดินเบาเพือทดแทนดินผสมสําหรับการปลูกพืชกระถางในอาคาร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวนภาพรรณ หนิมพานิช, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการให้กรดซาลิไซลิกทางใบต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตของมะเขือเทศเชอรี่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exกฤตภาส พรงาม, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดของแมลงในแปลงปลูกอะโวคาโด สถานีวิจัยปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8, 28 พฤศจิกายน 2020, สกลนคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=06&BudgetYear=2020]