ผลงานภาควิชาพืชสวน ปี 2005

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

4

Award

รางวัล ปี 2005

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

Publish Year International Journal 3
2005 inนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์, "Classification of pepper (Capsicum annuum L.) accessions by RAPD analysis", Biotechnology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, กันยายน 2005, หน้า 305-309
2005 inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, "Genetic Relationship among Bananas in AA, AAB and BB Groups Using Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) and Sequence Related Amplified Polymorphism (SRAP) Techniques", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 703-710
2005 inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exW.G. van Doorn, "Effect of precooling and ethylene absorbent on the quality of Dendrobium ‘Pompadour’ flowers", Acta Horticulturae, ปีที่ 669, สิงหาคม 2005, หน้า 367-371

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 6
2005 inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exไฉไล กองทอง, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "การใช้ส่วนขยายพันธุ์และการขึ้นค้างแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อการผลิตผักปลังขาว", การประชุมวิชาการทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว, 20 - 22 ตุลาคม 2005, สีคิ้ว นครราชสีมา ประเทศไทย
2005 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Carbohydrate status in the Wood and Bark Tissues of Hevea brasiliensis", KU Conference, 2 กุมภาพันธ์ 2005
2005 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Distribution Pattern of Latex Sucrose Content and Concurrent Metabolic Activity at the Trunk Level on Different Tapping Systems and in Latex Production Bark of Hevea brasiliensis.", KU conference, 2 กุมภาพันธ์ 2005
2005 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินพื้นที่ใบของไม้ประดับเขตร้อน 10 ชนิด โดยใช้ความกว้างและความยาวของใบ", การประชุมพืชสวนแห่งชาติ, 28 เมษายน 2005
2005 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินพื้นที่ใบทั้งต้นของไทรย้อยใบด่าง เหลืองปรีดียาธร และพญาสัตบรรณด้วยภาพถ่ายดิจิตอลและซอฟต์แวร์ Tree Analyser", การประชุมพืชสวนแห่งชาติ, 28 เมษายน 2005
2005 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบผลผลิตฝ้ายสีน้ำตาล 19 สายพันธุ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ - 20 ตุลาคม 2005, นครราชสีมา ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=06&BudgetYear=2005]